Alapszabályban rögzített céljaink

Az Egyesület célja

 • valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő gyakorlásának elősegítése, védelme és biztosítása minden vak, aliglátó és gyengénlátó (a továbbiakban együtt: látássérült) személy számára, és a velük született méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása;
 • a látássérült személyekre vonatkozó jogszabályok végrehajtásának megyei szintű elősegítése; az Egyesület tagjainak társadalmi összefogása; egyéni és kollektív érdekvédelmük ellátása, érdekeik kifejezése és érvényesítése; habilitációjuk és rehabilitációjuk előmozdítása.

E célok megvalósítása érdekében – figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény követelményeit, – az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 2.) - 20.) bekezdés, amelyeket az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan lát el: 21.) bekezdés.

Az Egyesület közhasznú tevékenységei:

 • Keresi és feltárja azokat a lehetőségeket, feltételeket és eszközöket, amelyek a látássérült emberek számára a látássérülésből eredő hátrányok leküzdését, a társadalomba való minél teljesebb integrálódásukat szolgálják. Információs és tanácsadói szolgálatot létesít, annak érdekében, hogy a felmerülő igényeket az Egyesület koordinálni tudja.
 • Megyei szinten véleményt nyilvánít, előterjesztést tesz a látássérült személyeket érintő ügyekben az állami és társadalmi szerveknél, közreműködik a látássérült embereket érintő rendelkezések kidolgozásában, végrehajtásában.
 • Együttműködik az állami és társadalmi szervezetekkel, a különböző felekezetek karitatív szolgálataival, más fogyatékossággal élő személyek érdekképviseleti szervezeteivel, a látássérült emberekről gondoskodó intézményekkel, az őket foglalkoztató munkáltatókkal, szociális, oktatási-nevelési intézményekkel, minden a látássérülteket segíteni kész, jogi- és magánszeméllyel. Olyan információs és koordinációs tevékenységet fejt ki, amely biztosítja a rendelkezésre álló állami, és társadalmi erők minél szervezettebb és hatékonyabb felhasználását.
 • Kapcsolatot tart fenn a magyarországi látássérült szervezetekkel, és a határon túli külföldi társszervezetekkel. Tagja a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének és részt e szervezet munkájában.
 • Támogatja a látássérülés megelőzésére irányuló prevenciós tevékenységeket. Ezzel kapcsolatban információkat szolgáltat, felvilágosító kampányokat, megelőző programokat szervez.
 • Figyelemmel kíséri a látássérült gyermekek helyzetét, sajátos igényeikhez és szükségleteikhez igazodó, korai gondozását, óvodai és iskolai fejlesztését, oktatását, és szorgalmazza a tanköteles korúak megfelelő helyen történő beiskolázását; körükben gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységet fejt ki.
 • Előmozdítja a felnőtt korban látásukat vesztett személyek Braille-írás-olvasás oktatását, szervezi és elősegíti a működési területén élő látássérültek elemi rehabilitációját, segíti életviteli nehézségeik leküzdését, önálló életvitelük megteremtését, ezzel összefüggésben különböző szolgáltatásokat nyújt.
 • Segítséget nyújt a látássérült személyek pozitív énképének kialakításban; önértékelésük, önbecsülésük növelésében, a bennük rejlő képességeik minél szélesebb körű kibontakoztatásában. E feladatokkal összefüggésben számukra különböző programokat, képzéseket és szolgáltatásokat nyújt.
  Segíti a látássérült emberek továbbtanulását, és a részükre munkalehetőséget biztosító képzéseket. Küzd azért, hogy a munkát vállaló vagy munkára váró látássérült személyek képességüknek és végzettségüknek megfelelő munkakörben dolgozhassanak.
 • Keresi az új munkalehetőségeket és foglalkoztatási területeket, a megszerezhető szakmák kapcsán szakmai tanfolyamokat szervezhet, továbbá munkaerő-közvetítést végezhet, egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújthat.
 • Részt vesz a megváltozott munkaképességű személyek, különösen a látássérült munkavállalók foglalkoztatásában.
  Információkat nyújt és közreműködik a látássérült személyek életvitelét könnyítő segédeszközök forgalmazásában.
 • A látássérült személyek biztonságos közlekedése, valamint az info-kommunikációs akadálymentesség megvalósítása érdekében együttműködik a különböző állami és társadalmi szervekkel, az érintett szolgáltatókkal, hogy minél szélesebb körben megvalósuljon az egyenlő esélyű hozzáférés. A látássérültek esélyegyenlőségének érdekében tanácsot ad gazdálkodó szervezetek, intézmények, önkormányzatok stb. részére, a tájékoztatáshoz szükséges speciális írások (Braille, Moon) megfelelő alkalmazására, és az intézmények, közterületek akadálymentesítésének megfelelő végrehajtására.
 • A látássérült embereket érintő ügyekben eljárást kezdeményezhet bíróságok és egyéb hatóságok előtt, illetve szükség esetén ott képviseli őket. Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál kérelmet terjeszthet elő közérdekű igényérvényesítőként a látássérült embereket érintő hátrányos megkülönböztetésnek minősülő esetekben. Bíróságok előtt, jogszabály irányadó rendelkezései alapján, közérdekű keresetet indíthat, illetőleg közigazgatási eljárásban ügyfélként léphet fel.
 • A látássérült személyek kulturális igényeinek kielégítése érdekében tanfolyamokat, ismeretterjesztő előadásokat, kulturális rendezvényeket szervez.
 • Támogatja a látássérült személyek tömeg- és versenysportját, elősegíti új sportágak bevezetését.
 • Elősegíti a látássérült személyek minél szélesebb körű és színvonalas üdültetését.
 • Előadásokat, képzéseket, programokat szervez, tájékoztatókat, tanulmányokat, ismeretterjesztő kiadványokat ad ki, amely által információt szolgáltat a látássérült személyeknek adható segítség formáiról, módjairól. Kiállításokat, szemléletformáló programokat szervez a látássérült emberek életéről, munkakörülményeiről és társadalmilag hasznos tevékenységéről, hogy ezáltal is előmozdítsa a látássérült személyek társadalmi integrációját. Ezen célok érdekében igénybe veszi a tömegkommunikációs eszközöket.
 • sporttevékenység Csörgőlabda-Szakosztály működtetése útján.
 • Az Egyesület közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. E tevékenységeket közvetve és közvetlenül is végezheti.

Az Egyesület közfeladatai:

 • A látássérültek foglalkoztatásának elősegítése. (A Foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 6. § és 16. § szerint;)
 • Leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelme. (Az alapvető jogok Biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 1. § (2) bekezdésének d) pontja szerint;)
 • Gondoskodás a fogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítéséről, a fogyatékos személyek hátrányait kompenzáló intézményrendszer működtetéséről. (A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Továbbiakban Fot.) 2. § (5) bekezdése szerint;)
 • A rehabilitáció folyamatában közreműködő szervezetekkel, személyekkel való együttműködés, a rehabilitációs tevékenységük figyelemmel kísérése. (A Fot 21. § c) pontja szerint;)
 • A szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében. (A Fot 21. § g) pontja szerint;)
 • A tudatosság növelése. (A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény (Továbbiakban ENSZ Egyezmény) 8. cikk szerint;)
 • A habilitációhoz és rehabilitációhoz kapcsolódó, a fogyatékossággal élő személyek számára tervezett támogató-segítő eszközök és technológiák elérhetőségének, ismeretnek és használatának támogatása. (Az ENSZ Egyezmény 26. cikk 3. pontja szerint;)
 • Annak biztosítása, hogy a látássérültséggel élő személyek hozzáférhető formában jussanak hozzá a kulturális anyagokhoz. (Az ENSZ Egyezmény 30. cikk 1. a) pontja szerint;)
 • Valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő gyakorlásának előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi fogyatékossággal élő személy számára, és a velük született méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása. (Az ENSZ Egyezmény 1. cikk szerint;)
 • Hozzáférhető információkat biztosít a fogyatékossággal élő személyek számára a közlekedést segítő eszközökről, a készülékekről és segédeszközökről, ideértve az új technológiákat, csakúgy, mint a segítségnyújtás, támogató szolgáltatások és szolgálatok más formáiról. (Az ENSZ Egyezmény 4. cikk 1. h) pontja szerint;)
 • Hozzáférhetőség. (Az ENSZ Egyezmény 9. cikk szerint;)
 • lA fogyatékossággal élő személyeknek a minőségi mobilitási támogatásokhoz, eszközökhöz, segítő technológiákhoz, valamint a személyes segítségnyújtás különböző formáihoz és a közvetítőkhöz való hozzáférésének megkönnyítése, beleértve azok elérhető áron történő rendelkezésre bocsátását. (Az ENSZ Egyezmény 20. cikk b) pontja szerint;)
 • Az információhoz való hozzáférés. (Az ENSZ Egyezmény 21. cikk szerint;)
 • Elősegíti a Braille-írás, az alternatív írásmódok, az alternatív és augmentatív módok, a kommunikáció, a tájékozódás és a közlekedés formáinak és eszközeinek elsajátítását, valamint a kortársi támogatást és mentorálást. (Az ENSZ Egyezmény 24. cikk 3. a) pontja szerint.)
 • a fogyatékosok sportjának – így az Egyesület célcsoportjához különösen is köthető, speciális csörgőlabda sportág – támogatása, a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 49.§. c.) – e.) pontjai, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1 bekezdés) 15. pontja szerint.
 • Az Egyesület a közhasznú tevékenysége és a közfeladatai ellátása érdekében a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően közérdekű önkéntes tevékenységet szervezhet, továbbá ilyen tevékenység keretében önkénteseket fogadhat, és önkéntes tevékenység kedvezményezettje lehet.
 • Meghívás vagy pályázat, illetve saját kezdeményezése alapján részt vehet új ellátási formák modellkísérleteiben.
 • Segédeszközöket adományozhat, kölcsönözhet, egyéb természetbeni támogatást nyújthat tagjai számára, a látássérültek társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. 25. Esetenként pénzbeli vagy természetbeni adományban részesítheti a szociálisan erre rászoruló látássérült tagokat.
 • Az Egyesület következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok érdekével összhangban való végrehajtására, a célokat közhasznú tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgálja.
 • Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az Egyesület által működtetett honlapon (www.vgykeme.hu), az Egyesület faliújságján, valamint a tagok részére küldött körlevélben teszi közzé.
 • Az Egyesület jelen Alapszabályában is kinyilvánítja, hogy segíti, hogy a látássérültekkel foglalkozó állami és önkormányzati intézmények, civil szervezetek és alapítványok országos érdekképviseleti szövetségbe tömörüljenek és ahhoz maga is csatlakozik.
 • Az Egyesületi célok és feladatok minél hatékonyabb megvalósítása érdekében a tagok önkéntes kezdeményezésére az Egyesületen belül tagozatok, szakosztályok, kistérségi körzeti csoportok, klubok hozhatók létre. A működés feltételeit az Alapszabály tartalmazza Az Stv. 17.§. (2) bekezdésben foglaltak szerint a szakosztályát, illetve más szervezeti egységét Alapszabályában foglalt felhatalmazás alapján közgyűlési határozattal jogi személlyé nyilváníthatja.
 • Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 • Ha jogszabály előírja, vagy gazdasági, illetve szolidaritási szempontok szükségessé teszik, illetőleg, ha az Egyesületet erre szerződés kötelezi, közhasznú szolgáltatásait az Egyesület működési területén élő nem tag látássérültek számára is biztosítja, továbbá a látássérültek mellett közhasznú szolgáltatásait működési területén élő más fogyatékos személyek részére is hozzáférhetővé teszi.
 • Az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat kérelemre lehet igénybe venni. A beérkezett kérelmeket az Egyesület Elnöksége összesíti és rangsorolja aszerint, hogy azok teljesítése mennyiben szolgálja az Egyesület célkitűzéseit. A kérelmezők az Elnökség által kialakított sorrend szerint, a felhasználható vagyon és a rendelkezésre álló dologi eszközök mértékétől függő mennyiségben juthatnak hozzá az igényelt szolgáltatásokhoz. 33. Az Egyesület egyes szolgáltatásainak igénybevételére jogosult pályázatot kiírni. A pályázati kiírásokat az Egyesület által működtetett honlapon (www.vgykeme.hu), az Egyesület faliújságján, valamint a tagok részére küldött körlevélben teszi közzé. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell, hogy a megpályázott szolgáltatások igénybevételére benyújtott pályázatok elbírálásánál az Elnökség milyen szempontok alapján hoz döntést. A pályázat eredményéről a pályázókat a meghirdetett módon és névre szóló levélben kell értesíteni.