Kedves Olvasóim!

 

Megjelent a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló kormányrendelet módosítása, amelyből azokat a változásokat emelem ki, amelyek az alaptanúsítvánnyal rendelkező egyesületeinket, alapítványainkat és vak munkavállalóit érintik. Ezt követően teljes egészében közlöm a módosító jogszabályokat.

1./ A bértámogatás mértéke a munkabér és járulékai együttes összegének 100 százaléka a látási fogyatékosnak minősülő, vagy a vakok személyi járadékában részesülő munkavállaló esetén, ha az akkreditált munkáltató közhasznú szervezetként bejegyzett egyesület, alapítvány, közhasznú társaság, non-profit gazdasági társaság, és az általa végzett tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, illetve a támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatására nem gazdasági tevékenység keretében kerül sor.

2./ Nem igényelhető bértámogatás, ha a megváltozott munkaképességű munkavállaló

a) öregségi nyugdíjra jogosult,

b) munkaszerződés szerinti átlagos napi munkaideje a napi négy órát nem éri el,

c) foglalkoztatására - a munka természetéből eredően szokásosan telephelyen kívül végzett tevékenység kivételével - nem a munkáltató székhelyén történik. Figyelem: Támogatandó telephelyen kívül végzett tevékenység a bedolgozói jogviszony, a távmunka és a kiküldetés során végzett munka is.

 3./ A munkahelyi segítő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségekhez nyújtott támogatásban akkreditált munkáltató részesülhet.

4./ A megváltozott munkaképességű munkavállaló munkavégzéséhez, ha az a munkaköri feladatainak ellátásához, az egyes munkafázisokhoz, munkafolyamatokhoz közvetlenül kapcsolódik, segítő személy közreműködése vehető igénybe.

5./ A munkáltató részére a segítő tevékenység időtartamára járó munkabér és járulékainak együttes összege téríthető meg. Ha a segítésre fordított idő nem éri el a teljes munkaidőt, a támogatás összegének arányos részét kell figyelembe venni.

 6./ A munkahelyi segítő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségekhez nem nyújtható támogatás, ha a segítő a megváltozott munkaképességű személy

a) munkakörébe tartozó érdemi feladatot lát el, ide nem értve a munkába állást követő, illetőleg új feladat ellátását megelőző betanító képzést,

b) felügyeletét végzi,

c) munkáját ellenőrzi vagy irányítja,

d) részére nyújtandó segítő szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységet folytat.”

 7./ A segítő személy tevékenységéről olyan kimutatást kell vezetni, amely tartalmazza:

a) a segített megváltozott munkaképességű személy(ek) nevét,

b) az elvégzett feladatok megnevezését, a segítő tevékenységre fordított időtartamot.”

8./ A módosítás 2009. január 1-jén lép hatályba.

 

 

Nagy Sándor

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

Elnök

 

 

 

357/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (5) bekezdés a) pont 2. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § e) pont ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában

e) megváltozott munkaképességű munkavállaló: az a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló, akinek munkaszerződés szerinti napi munkaideje a napi négy órát eléri, ha]

ea) a munkaképesség-csökkenés - az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI), 2007. augusztus 15-ét megelőzően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézete (a továbbiakban: OOSZI) szakvéleménye, illetőleg 2001. január 1-jét megelőzően, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének szakvéleménye szerint - 50-66 százalékos mértékű, illetőleg az egészségkárosodás - az ORSZI szakvéleménye szerint - 40-49 százalékos mértékű, vagy”

(2) Az R. 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a § jelenlegi szövegének megjelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) Az Flt. 41/A. §-ának alkalmazásában megváltozott munkaképességű munkavállalón az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott munkavállalót kell érteni.”

2. § (1) Az R. 3. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához e rendelet szabályai szerint a következő vissza nem térítendő támogatások nyújthatók:

a) rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás (a továbbiakban: bértámogatás),

b) költségkompenzációs támogatások, illetőleg

c) rehabilitációs költségtámogatás.

(2) Költségkompenzációs támogatások:

a) védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása, valamint

b) munkahelyi segítő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségekhez nyújtott támogatás.”

(3) Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatásában védett foglalkoztató részesülhet.”

(4) Az R. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és ezzel egyidejűleg a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A munkahelyi segítő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségekhez nyújtott támogatásban akkreditált munkáltató részesülhet.

(7) Az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatás annak a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatónak nyújtható, amely megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott - feltételeinek, és e feltételek fennállását a külön jogszabályban meghatározott módon igazolja.”

3. § (1) Az R. 4. § előtti alcím helyébe a „A bértámogatás szabályai” alcím, valamint az R. 4. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásának elősegítése érdekében - kérelemre - bértámogatás nyújtható, ha a munkáltató

a) a megváltozott munkaképességű munkavállalót egészségkárosodásának, illetőleg fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben, munkaviszonyban saját maga foglalkoztatja, vagy foglalkoztatni kívánja, és

b) a foglalkoztatást a munkavállaló meglévő képességeinek megfelelő, olyan - külön jogszabályban meghatározott - rehabilitációs célú munkavégzés keretében biztosítja, amely a társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában, illetőleg vállalkozói igazolványában megjelölt tevékenységének kifejtéséhez kapcsolódik, továbbá

c) az Flt. 41/A. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kötelező foglalkoztatási szintet (továbbiakban: rehabilitációs foglalkoztatási kötelezettség) teljesíti.

(2) A naptári negyedév első hónapjától kezdődően fel kell függeszteni a támogatás folyósítását, ha a munkáltatónak a rehabilitációs hozzájárulás előző negyedévi elszámolása során befizetési kötelezettsége keletkezett. A támogatás ismételten abban az esetben folyósítható, ha a munkáltató rehabilitációs foglalkoztatási kötelezettségét egy naptári negyedéven keresztül ismét teljesíti.

(3) Nem állapítható meg a bértámogatás, ha a támogatással érintett megváltozott munkaképességű munkavállaló

a) öregségi nyugdíjra jogosult,

b) munkaszerződés szerinti átlagos napi munkaideje a napi négy órát nem éri el,

c) foglalkoztatására átengedés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, illetőleg a munkavégzés - a bedolgozói jogviszony és a távmunkavégzés, a kiküldetés, valamint a munka természetéből eredően szokásosan telephelyen kívül végzett tevékenység kivételével - nem a munkáltató székhelyén, telephelyén, fióktelepén történik,

d) alkalmazására tekintettel a munkáltató a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához nyújtható egyéb támogatásban [2. § f) pont] részesül.

(4) Nem nyújtható támogatás a (3) bekezdés c) pontjában megjelölt kiküldetéshez, illetőleg a munka természetéből eredően szokásos telephelyen kívül végzett foglalkoztatáshoz, ha a munkavégzésre a munkáltató által kötött, olyan szerződés teljesítése érdekében kerül sor, amelynek tárgya valamely vállalkozás részére termelő vagy - az üzembe helyezési, szavatossági, szervizelési és jótállási tevékenységnek nem tekinthető - szolgáltató tevékenység folytatása, és a munkavégzésre a vállalkozás székhelyén, telephelyén, fióktelepén, illetőleg érdekkörében kerül sor.

(5) A támogatás összege havonta nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második évre vonatkozó - a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági éves bruttó átlagkereset egy tizenketted része - az 5. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási mértékek szerinti arányos - összegének

a) 60 százalékát, szakképzettséget nem igénylő munkakör betöltése esetén,

b) 80 százalékát, alapfokú vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakör betöltése esetén,

c) 120 százalékát, felsőfokú szakképzettséget vagy felsőfokú iskolai végzettséget igénylő munkakör betöltése esetén.

(6) Ha a foglalkoztatás nem teljes munkaidőben történik, akkor a támogatás összegének felső határaként a (6) bekezdés rendelkezései alapján meghatározott összeg arányos részét kell figyelembe venni.

(7) Ha a (6) bekezdésben megjelölt nemzetgazdasági éves bruttó átlagkereset összege a támogatás folyósításának időtartama alatt emelkedik, akkor - a munkáltató kérelmére - az azt követő időszakra a támogatás összege a nemzetgazdasági éves bruttó átlagkereset emelkedésének arányában megnövelhető, de a támogatás százalékos mértéke nem emelkedhet.”

4. § Az R. 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A bértámogatás mértéke a munkabér és járulékai együttes összegének

a) a 2. § (1) bekezdés e) pontjának ea) és ek) alpontjaiban meghatározott munkavállaló esetén 40 százaléka,

b) a 2. § (1) bekezdés e) pontjának eb)-ed), valamint ej) alpontjaiban meghatározott munkavállaló esetén 60 százaléka,

c) a 2. § (1) bekezdés e) pontjának ee)-ei) alpontjaiban meghatározott munkavállaló esetén - a d) pontban meghatározott kivétellel - 75 százaléka,

d) a 2. § (1) bekezdés e) pontjának ee)-ei) alpontjaiban meghatározott munkavállaló esetén 100 százaléka, ha az akkreditált munkáltató közhasznú szervezetként bejegyzett egyesület, alapítvány, közhasznú társaság, non-profit gazdasági társaság, és az általa végzett tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, illetve a támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatására nem gazdasági tevékenység keretében kerül sor.

(2) A bértámogatás legfeljebb 36 hónapra állapítható meg, és folyósítása - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - legfeljebb 36 hónapra, több alkalommal is meghosszabbítható. A meghosszabbítás feltétele, hogy a munkaképesség-csökkenés, illetőleg az egészségkárosodás továbbra is fennáll.

(3) A bértámogatás az OOSZI, vagy az ORSZI - a 2. § (1) bekezdése e) pontjának ej)-ek) alpontjaiban megjelölt körülményt első alkalommal megállapító-szakvéleménye kiállításának időpontját követően, a munkaképesség-csökkenés, illetőleg az egészségkárosodás időtartamát meg nem haladóan, legfeljebb 36 hónapra állapítható meg.”

5. § Az R. 6. § -ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A megváltozott munkaképességű új munkavállaló alkalmazása esetén foglalkoztatásához akkor állapítható meg támogatás, ha a munkáltató

a) a foglalkoztatást legalább 12 hónapi időtartamban, olyan munkakörben vállalja, amelynek ellátására a munkavállaló az OOSZI vagy az ORSZI szakvéleménye szerinti egészségi állapota, továbbá gyakorlata, képzettsége és megmaradt képességei alapján alkalmas, és

b) kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszonyt a támogatás folyósításának időtartama alatt a munkáltató működésével összefüggő okból nem szünteti meg, és

c) a megváltozott munkaképességű munkavállaló alkalmazásával a munkavállalók létszámát a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 havi átlagos (statisztikai állományi) létszámhoz képest emeli, vagy

d) a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónapban foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a működésével összefüggő okból, rendes felmondással nem szüntette meg.

(2) Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, ha a munkáltató az (1) bekezdés a) pontja szerinti foglalkoztatási kötelezettségét nem teljesíti. Ha a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a munkaviszonyt a munkáltató működésével összefüggő okból megszünteti, akkor a kifizetett támogatás 50 százalékát vissza kell fizetnie.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakkal ellentétben nem kell visszafizetni a támogatást, ha a munkáltató rehabilitációs, kiemelt, vagy feltételes akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező foglalkoztató, és a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását alap akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező, vagy nem akkreditált munkáltató legalább a foglalkoztatási kötelezettség még hátralévő időtartamára munkaszerződésben vállalja.

(4) E § alkalmazásában új munkavállaló alkalmazásának kell tekinteni, ha a munkáltató a támogatási kérelemben megjelölt megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával összefüggésben korábban nem részesült támogatásban. Nem minősül új munkavállaló alkalmazásának, ha a munkáltató olyan megváltozott munkaképességű dolgozó után igényel támogatást, akit a támogatásra jogosító mértékű egészségkárosodásának megállapítását megelőzően legalább 12 hónapig folyamatosan foglalkoztatott.”

6. § Az R. 7. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a 7. § előtti alcím „A munkahelyi segítő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségekhez nyújtott támogatás” alcímre módosul:

„7. § (1) Ha a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségkárosodása vagy fogyatékossága miatt, a munkavégzésükhöz segítő személy közreműködése szükséges, a munkáltató részére támogatás nyújtható olyan, vele munkaviszonyban álló munkavállaló vagy megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával összefüggésben felmerülő költségekhez, akinek tevékenysége legalább 67 százalékban megváltozott munkaképességű, vagy legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodással rendelkező munkavállaló munkaköri feladatainak ellátásához, az egyes munkafázisokhoz, munkafolyamatokhoz közvetlenül kapcsolódik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás keretében a munkáltató részére megtéríthető a segítő tevékenység időtartamára járó munkabér és járulékainak együttes összege. A támogatás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100 százalékát.

(3) Ha a segítésre fordított idő nem éri el a teljes munkaidőt, a támogatás összegének felső határaként a (2) bekezdésben meghatározott összeg arányos részét kell figyelembe venni.

(4) A segítő személy tevékenységéről olyan kimutatást kell vezetni, amely tartalmazza:

a) a segített megváltozott munkaképességű személy(ek) nevét,

b) az elvégzett feladatok megnevezését, a segítő tevékenységre fordított időtartamot.”

7. § (1) Az R. 8. § (1)-(3) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek, ezzel egyidejűleg a 8. § előtti alcím „Védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása” alcímre változik:

„(1) A védett foglalkoztató részére megtéríthetők a megváltozott munkaképességű munkavállalók

a) munkába járásával közvetlenül összefüggő személyszállítás többletköltségei,

b) foglalkoztatásához, illetőleg a munkavégzés feltételeinek biztosításához szükséges, az irányításhoz és adminisztrációhoz kapcsolódó, továbbá a logisztikai, munkaszervezési és szállítási költségek.

(2) Foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségként nem vehetők figyelembe az e rendelet 5-7 §-ai alapján támogatott, illetve megtérített költségek.

(3) Nem folyósítható az (1) bekezdésben meghatározott támogatás, ha a védett foglalkoztató a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához nyújtható egyéb támogatásban [2. § f) pont] részesül. A támogatás megállapítására egyébként a 4. § (1)-(5) bekezdéseiben foglalt szabályokat megfelelően alkalmazni kell.”

(2) Az R. 8. § - a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (1) bekezdésben meghatározott költségekhez nyújtott támogatás legfeljebb 36 hónapra folyósítható és nem haladhatja meg a külön jogszabály szerint elszámolható költségek 100 százalékát.”

8. § Az R. 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A rehabilitációs költségtámogatásra kötött szerződés lejáratát követően 2010. június 30-ig meghosszabbítható, ha a védett szervezeti szerződéssel rendelkező munkáltató a jogszabályban előírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

9. § Az R. 11. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az e rendelet 5-8. §-aiban meghatározott támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) alapján, fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatásként, illetve fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezése támogatásként 2013. december 31-ig nyújtható.

(2) Az e rendelet 5-8. §-ai alapján nyújtható támogatás összegének meghatározásakor az általános csoportmentességi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének i) és j) pontjában foglalt rendelkezéseket, a támogatás halmozódása tekintetében pedig az általános csoportmentességi rendelet 7. cikke (4) bekezdésében foglalt rendelkezést figyelembe kell venni.”

10. § Az R. 12. § (1)-(2) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A bértámogatás, valamint a munkahelyi segítő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségekhez nyújtott támogatás megállapításáról - a külön jogszabályban megjelölt tartalommal benyújtott kérelem alapján - a munkáltató azon székhelye, telephelye szerint illetékes kirendeltség dönt, ahol a támogatással érintett munkavállaló, illetve a segítő személy munkát végez.

(2) A védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatásáról, valamint a rehabilitációs költségtámogatásról a szociális és munkaügyi miniszter dönt.”

11. § Az R. 14. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet az általános csoportmentességi rendelet (HL.L.214/32008.08.9.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz. Nem kell alkalmazni az általános csoportmentességi rendeletben foglaltakat, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy közhasznú társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, illetve a támogatással érintett munkavállalók foglakoztatására nem gazdasági tevékenység keretében kerül sor.”

12. § (1) E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az R. 2. § - e rendelettel megváltozott megjelölésű - (1) bekezdésének e) pontjának ek) alpontjában a „csak” szövegrész, az R. 5. és 6. §-a előtti alcím, az R. 9. § - a (3) bekezdésében a „megyei (fővárosi)” szövegrész, továbbá a „(továbbiakban: munkaügyi központ)” szövegrész, valamint

b) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése.

(3) E rendelet 1-11. §-a, valamint 12. § (2) bekezdése 2009. január 2-án hatályát veszti.

(4) Az R. 5. § (1) bekezdés d) pontjában a „közhasznú társaság” szöveg 2009. július 1-jén hatályát veszti.

(5) E rendelet hatálybalépését megelőzően megállapított támogatásokat a naptári éves, illetve 12 hónapos kötelezettségvállalási megállapodás lejártáig, a 2008. december 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani.

(6) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Intézet vezetője a főigazgató. A főigazgató felett a kinevezési, megszüntetési és fegyelmi jogkört a miniszter, az egyéb munkáltatói jogokat a miniszter által kijelölt szakállamtitkár gyakorolja.”

(7) A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdésében és 2. számú mellékletében a „vezető” szövegrész helyébe a „magasabb vezető”, valamint 2. számú mellékletében a „vezetői” szövegrész helyébe „magasabb vezetői” szövegrész lép.

 

 

21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés b) pontjának 2. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-át megelőző cím helyébe a „A bértámogatás szabályai” cím lép.

(2) Az R. 2. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) Törzsbérként a keresetnek a munkavállaló teljesítményétől, illetőleg az általa ledolgozott munkaidőtől közvetlenül függő, a munkavállaló személyi alapbérén alapuló része vehető figyelembe, így különösen]

e) az állásidőre elszámolt személyi alapbér, feltéve, ha az állásidő a húsz napot nem haladja meg.”

(3) Az R. 2. § (8) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(8) Nem folyósítható bértámogatás arra az időre, amikor a munkavállaló]

d) munkavégzésére tekintettel a munkáltató a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 2. § f) pontjában meghatározott támogatásban részesül.”

(4) Az R. 2. § (9) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Meg kell szüntetni az érintett munkavállalóra tekintettel megállapított bértámogatás folyósítását”

2. § Az R. 3. §-át megelőző cím helyébe „A költségkompenzációs támogatások szabályai” cím lép, az R. e címet követően a „A védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása” alcímmel egészül ki, valamint az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatásának megállapításakor a munkáltató részére, külön jogszabály alapján kiadott kiemelt, illetőleg feltételes tanúsítványban védett foglalkoztatóvá minősített székhelyen, telephelyen, illetőleg fióktelepen munkát végző megváltozott munkaképességű munkavállalók

a) munkába járásával közvetlenül összefüggő olyan többletköltségek, amelyek megtérítésére a munkáltató külön jogszabály alapján nem köteles,

b) foglalkoztatásával összefüggő, telephelyek közötti szállítás költsége,

c) foglalkoztatásával összefüggő logisztikai költségek közül a tároláshoz közvetlenül kapcsolódó költségek, valamint a szállítással, tárolással közvetlenül összefüggő információ feldolgozás költségei,

d) foglalkoztatásához kapcsolódó irányítási, munkaszervezési és ügyviteli tevékenységet ellátó munkavállalók munkabére és annak járulékai, valamint

e) foglalkoztatásához kapcsolódó irányítási és ügyviteli tevékenységgel közvetlenül összefüggő fűtés, világítás, víz, irodaszer üzemeltetési költségei, valamint a munkaügyi-, jövedelem elszámolási-, számviteli feladatok ellátására igénybevett - anyagjellegű ráfordítások között elszámolt - szolgáltatások költségei

vehetők figyelembe.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségek csak azon munkavállalók munkavégzésére vonatkozóan vehetők figyelembe, akikkel kapcsolatban a munkáltató a bértámogatás megállapításának feltételeit teljesíti.

(3) A pályázati felhíváshoz, valamint az évenkénti támogatás iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatáshoz az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban felsorolt támogatható költségek elszámolásának részletes leírását tartalmazó útmutatót kell mellékelni.

(4) A védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása összegének megállapítását a 3 évre szóló hatósági keretszerződés érvényességi ideje alatt évente kell kérelmezni. A kérelmet a szociális és munkaügyi miniszter bírálja el. A támogatást - a folyósítás részletes feltételeit tartalmazó, az SZMM-mel megkötött hatósági keretszerződésben, valamint az éves támogatási szerződésben foglaltak szerint - havonta, utólag kell folyósítani. 2009. január 1-jén hatósági keretszerződéssel rendelkező támogatott részére, 2009. I. negyedévben - a 2008. évre jóváhagyott támogatási összeg kettőtizenketted része mértékéig - kérelmére egyszeri előleg folyósítható.

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott munkavállaló támogatható munkabére és járulékai összegének meghatározásakor a 2. § (1)-(6) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.”

3. § Az R. a 3. §-át követően a „Munkahelyi segítő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségekhez nyújtott támogatás” alcímmel és a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § A munkahelyi segítő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségekhez nem nyújtható támogatás, ha a munkavállaló a megváltozott munkaképességű személy

a) munkakörébe tartozó érdemi feladatot lát el, ide nem értve a munkába állást követő, illetőleg új feladat ellátását megelőző betanító képzést,

b) felügyeletét végzi,

c) munkáját ellenőrzi vagy irányítja,

d) részére nyújtandó segítő szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységet folytat.”

4. § (1) Az R. 4. § (4)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek között elszámolható

a) a megváltozott munkaképességű munkavállalók

aa) munkabére és annak járulékai,

ab) részére juttatott munkaruha és az egyéni védőeszköz (védőital és tisztálkodó szerek kivételével) költségei,

ac) munkába járásával kapcsolatos utazási költségének - külön jogszabály szerint - a munkáltatót terhelő költsége, valamint a munkavállaló munkaképességének megváltozásából adódó utazási többletköltségek,

ad) foglalkoztatásához kapcsolódó munkásszállítás költsége,

ae) a munkavégzéséhez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége,

af) munka-alkalmassági vizsgálatának költsége,

b) a munkahelyi segítő személy munkabére és annak járulékai,

c) a telephelyek közötti szállítás költségei,

d) a munkavégzéshez felhasznált közvetlen anyag és energia (a termelő üzemek/területek gáz, tüzelőanyag, áram, anyagköltsége, valamint a távhőszolgáltatás) költsége,

e) logisztikai tevékenység közül a tárolás, valamint a tárolással, szállítással összefüggő információ feldolgozás költsége,

f) az irányítási, munkaszervezési, ügyviteli tevékenységet végzők munkabér és járulék költségei,

g) az irányítási és ügyviteli tevékenységgel közvetlenül összefüggő fűtés, világítás, víz, irodaszer üzemeltetési költségei, valamint a munkaügyi-, jövedelem elszámolási-, számviteli feladatok ellátására igénybevett - anyagjellegű ráfordítások között elszámolt - szolgáltatások költségei

vehetők figyelembe.

(5) A munkahelyi segítő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségek iránti igény elbírálásakor a 3/A. §, valamint a Kormányrendelet 7. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(6) A rehabilitációs költségtámogatás összegének megállapítását a védett szervezeti szerződés érvényességi ideje alatt évente kell kérelmezni. A kérelmet a szociális és munkaügyi miniszter bírálja el. A támogatást - a folyósítás részletes feltételeit tartalmazó, az SZMM-mel megkötött védett szervezeti szerződésben, valamint az éves támogatási szerződésben foglaltak szerint - havonta, utólag kell folyósítani. 2009. január 1-jén védett szervezeti szerződéssel rendelkező támogatott részére, 2009. I. negyedévben - a 2008. évre jóváhagyott támogatási összeg kettőtizenketted része mértékéig - kérelmére egyszeri előleg folyósítható.”

(2) Az R. 4. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A pályázati felhíváshoz, valamint az évenkénti támogatás iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatáshoz a (4) bekezdés a)-g) pontokban felsorolt támogatható költségek elszámolásának részletes leírását tartalmazó útmutatót kell mellékelni.

(8) A megváltozott munkaképességű munkavállaló munkabére tekintetében - bérformától függetlenül, a munkaköri besoroláson illetőleg teljesítményen alapuló - munkabér nem lehet kevesebb, mint a kötelező legkisebb munkabér mindenkori összege, illetőleg nem teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a kötelező legkisebb munkabérnek a részmunkaidőre járó időarányos része.

(9) A munkavállaló támogatható munkabér és járulékai összegének meghatározásakor a 2. § (1)-(6) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.”

5. § (1) Az R. 5. § (6) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő szöveg lép:

„(6) A védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása iránti pályázatban a munkáltatónak nyilatkoznia kell”

(2) Az R. 5. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

c) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK rendelet (általános csoportmentességi rendelet) 6. cikk (1) bekezdése i)-j) pontjaiban foglalt feltételek fennállásáról.”

6. § Az R. 6. § (1) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatások megállapításához, az ellenőrzés lefolytatásához, valamint az általános csoportmentességi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének i) és j) pontjában foglalt feltétel vizsgálatához kapcsolódó feladatok ellátása érdekében a munkaügyi központ, továbbá a Hivatal nyilvántartást vezet a támogatással érintett”

7. § Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatásban részesülő munkáltatókat a külön jogszabályban meghatározott szerveken kívül az SZMM, illetőleg az általa megbízott személy vagy szervezet, továbbá a regionális munkaügyi központ ellenőrzi.”

8. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R. 1. § c) pontjában a „regionális” szövegrész,

b) az R. 2. § (10) bekezdés b) pontjában a „60 napot meghaladóan” szövegrész,

c) az R. 2. § (11) bekezdése,

d) az R. 2/A. §-át megelőzően a „A munkahelyi segítő személy foglalkoztatásához nyújtott támogatás” cím,

e) az R. 2/A. §-a,

f) az R. 5. § (4)-(5) bekezdése, valamint

g) az R. 7. § (4) bekezdése

hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R. 2. § (1) bekezdésnek bevezető szövegében a „bértámogatások” szövegrész helyébe, „bértámogatás” szöveg,

b) az R. 2. § (12) bekezdésében a „(9)-(11) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(9)-(10) bekezdésben” szöveg,

c) az R. 5. § (4) bekezdés g) pontjában, 5. § (6) bekezdés b) pontjában, 6. § (4)-(5) bekezdésében, valamint 7. § (1) bekezdésében az „FMM” szövegrész helyébe „SZMM” szöveg

lép.

(4) E szakasz (2)-(3) bekezdése, valamint e bekezdés 2009. január 2-án hatályát veszíti.

(5) E rendelet hatálybalépését megelőzően megállapított támogatásokat a naptári éves, illetve 12 hónapos kötelezettségvállalási megállapodás lejártáig, a 2008. december 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani.