Fogyatékos személyek postai szolgáltatásokhoz való hozzáférése

 

A postáról szóló törvény, a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló Korm. Rendelet a postai szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével és a fogyatékos személyek postai szolgáltatásokhoz való hozzáférésével

összefüggő követelményeiről szóló IHM rendelet kivonatos ismertetése. A 2007. április -étől hatályos szöveg

 

2003. évi CI. Törvény a postáról

 

Fogalommeghatározások

 

3. § E törvény alkalmazásában:

4. Egyetemes postai szolgáltatás: a postai szolgáltatások olyan közérdekű szolgáltatásnak minősülő, meghatározott

köre, amely földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül meghatározott minőségben és megfizethető ár ellenében minden

igénybe vevő számára elérhető.

5. Egyetemes postai szolgáltató: az egyetemes postai szolgáltatás ellátására e törvényben kijelölt postai szolgáltató.

6. Engedélyes postai szolgáltató: az egyetemes postai szolgáltatás körébe tartozó szolgáltatást engedély alapján

ellátó postai szolgáltató.

36. Vakok írását tartalmazó küldemény: kizárólag a vakok használatára szolgáló, dombornyomású írásokat véseteket,

hangfelvételeket, különleges papírokat vagy mágneslemezeket és egyéb információhordozókat tartalmazó postai

küldemény, amelynek feladója vagy címzettje vak személy illetőleg a vakok hivatalosan elismert intézete.

 

Az egyetemes postai szolgáltatás általános szabályai

 

5. §      (1) Az egyetemes postai szolgáltatás körébe tartoznak az alábbi szolgáltatások:

c) a vakok írását tartalmazó, hét kilogrammot meg nem haladó tömegű belföldi és nemzetközi küldeményekkel

kapcsolatos postai szolgáltatás.

(2) Az egyetemes postai szolgáltató és az engedélyes postai szolgáltató - a feladó rendelkezése alapján - köteles az (1)

bekezdés c) pontjában meghatározott küldeményekhez ajánlott, továbbá az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott

küldeményekhez tértivevény, illetve értéknyilvánítás különszolgáltatást nyújtani.

(6) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott tömeghatároktól függetlenül nem egyetemes postai szolgáltatás a

futárposta, a gyorsposta, az integrált posta és a dokumentumcsere.

 

A postai létesítmények elhelyezésének szabályai

 

40. §     (2) A postai hozzáférési pontok létesítése és működtetése során gondoskodni kell arról, hogy az igénybe vevők

könnyen és akadálymentesen hozzáférhessenek a postai hálózathoz. A hozzáférhetőség feltételeinek megteremtésében

érvényesíteni kell a fogyatékkal élők érdekeit.

 

A postai berendezések forgalomba hozatalának általános követelményei

 

41. §     (3) Az adott postai berendezésnek alkalmasnak kell lennie

c) a mozgásukban, valamint - ha ez műszakilag lehetséges - a látásukban vagy hallásukban korlátozott igénybe

vevők általi használatra.

 

79/2004. (IV. 19.) Korm. Rendelet a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről

 

Meghatalmazott

 

8. §      (1) A természetes személy címzett a postai küldemények átvételére más személy vagy szervezet részére

meghatalmazást adhat.

(2) Meghatalmazás adható:

a) közokiratban,

b) a postai szolgáltató bármely postai szolgáltatóhelyén, az erre feljogosított alkalmazottja előtt, írásban vagy

c) teljes bizonyító erejű magánokiratban.

(3) A postai szolgáltató a meghatalmazó aláírásának tanúsítására a kézbesítést végző alkalmazottját is feljogosíthatja.

A (2) bekezdés c) pontjában említett magánokiratban - ha az üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik - nem adható

meghatalmazás értéknyilvánítás különszolgáltatással feladott küldemény átvételére.

(10) Ha a meghatalmazó nem tud írni, a latin betűket nem ismeri, vak, vagy egyéb ok miatt az írásában

gátolva van, a meghatalmazást helyette és nevében két nagykorú tanú írja alá.

 

A kézbesítés további szabályai

 

25. §     (3) Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb ok miatt írásában gátolt címzettnek a könyvelt

küldeményt írni tudó, nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A kézbesítő a kézbesítés előtt a címzett és a tanú személyazonosságát ellenőrzi. A tanú - e minőségének feltüntetése mellett - a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá.

 

14/2004. (IV. 24.) IHM rendelet a postai szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével és a fogyatékos személyek postai szolgáltatásokhoz való hozzáférésével összefüggő követelményeiről

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés

 

2. § Az egyetemes postai szolgáltató és az engedélyes postai szolgáltató köteles az állandó postai szolgáltató helyeken a fogyatékos személyek számára az akadálymentességet biztosítani, beleértve a tájékozódási és informálódási

lehetőségeket.

 

A szolgáltatások minősége

 

3. §      (2) A postai szolgáltató köteles a fogyasztókkal közvetlen kapcsolatban lévő alkalmazottak szakmai felkészültségét

biztosítani.

(3) Az egyetemes postai szolgáltató és az engedélyes postai szolgáltató köteles gondoskodni

b) a támpontok, a levélgyűjtő szekrények és egyéb postai berendezések folyamatos karbantartásáról, továbbá az

igénybe vevők által akadálymentesen történő megközelíthetőségükről.

 

A fogyasztók tájékoztatása

 

4. §      (2) A fogyatékos személyt megilleti az információs esélyegyenlőség a postai szolgáltatások igénybevételekor. A postai

szolgáltató köteles a kommunikációban jelentősen gátolt személy számára megteremteni a szolgáltatással összefüggő

tájékozódás feltételeit.

(3) Az egyetemes és az engedélyes postai szolgáltató az általa működtetett ügyfélszolgálat működési rendjét, félfogadási idejét, működési feltételeit, telefonos és internetes elérhetőségét, továbbá a fogyatékos személy, illetve a számára postai szolgáltatások igénybevételéhez segítséget nyújtó személy hozzáférésének lehetőségét a fogyasztói érdekekre is

figyelemmel köteles megteremteni, és azokat ügyfélszolgálati helyein, illetve internetes honlapján - amennyiben ilyen van - közzétenni.

(4) Az egyetemes szolgáltatást nem nyújtó postai szolgáltató telefonos és internetes elérhetőségét, továbbá ha ügyfélszolgálatot működtet, annak működési rendjét, félfogadási idejét, működési feltételeit, továbbá a fogyatékos személy, illetve a számára postai szolgáltatások igénybevételéhez segítséget nyújtó személy hozzáférésének lehetőségét a fogyasztói érdekekre is figyelemmel köteles megteremteni, és azokat ügyfélszolgálati helyein, illetve internetes honlapján - amennyiben ilyen van - közzétenni.

 

A fogyasztói jogok érvényesítése

 

5. §      (2) A fogyasztó vagy a fogyasztói érdekek, illetve a fogyatékos személyek képviseletét el-látó társadalmi szervezet a

postai szolgáltatással kapcsolatban panaszt nyújthat be a szolgáltatónál.

 

Összeállította: Dr. Nagy Sándor

 

Az alábbiakban részletesen közöljük a fenti rendelet szövegét

 

Az informatikai és hírközlési miniszter 14/2004. (IV.24.) IHM rendelete a postai szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével és a fogyatékos személyek postai szolgáltatásokhoz való hozzáférésével összefüggő követelményeiről

 

A postáról szóló 2003. évi CI. törvény 53. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseiben, továbbá a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott követelmények figyelembe vételével – a gazdasági és közlekedési miniszterrel, valamint az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben,  a következőket rendelem el:

 

A rendelet hatálya

 

1.§  A rendelet hatálya kiterjed

a) a postai szolgáltatókra;

b) a postai szolgáltatást gazdasági illetve szakmai tevékenységi körükön kívül igénybe vevő természetes személyekre (a

továbbiakban: fogyasztó);

c)  a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségre (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi hatóság) és

d) a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hírközlési hatóság).

 

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés

 

2. §      (1) A postai szolgáltató köteles a postai szolgáltatásokat minden fogyasztó számára – azonos feltételek esetén –

megkülönböztetéstől mentesen hozzáférhetővé

tenni.

 (2) A postai szolgáltató köteles biztosítani, hogy a fogyatékos személyek a postai szolgáltatásokhoz való hozzáférés

tekintetében, a lehetséges módon előnyben részesüljenek.

(3) Az egyetemes postai szolgáltató és az engedélyes postai szolgáltató köteles az állandó postai szolgáltató helyeken a

fogyatékos személyek számára az akadálymentességet biztosítani, beleértve a tájékozódási és informálódási

lehetőségeket.

(4) Az egyetemes postai szolgáltató és az engedélyes postai szolgáltató köteles biztosítani, hogy a postai berendezések

a mozgásukban, valamint – ha az műszakilag lehetséges – a látásukban vagy hallásukban korlátozott személyek

számára használhatóak legyenek.

 

A szolgáltatások minősége

 

3. §      (1) A postai szolgáltató köteles a postai szolgáltatás megbízhatóságának és folyamatosságának megőrzéséhez szükséges intézkedéseket megtenni, a szolgáltatás teljesítését illetve a fogyasztó vagyoni érdekeit sértő vagy veszélyeztető körülményeket megelőzni illetve elhárítani.

(2) A postai szolgáltató köteles biztosítani, hogy a közönséggel közvetlen kapcsolatban lévő alkalmazottak szakmai felkészültsége, megjelenése és viselkedése színvonalas és kulturált legyen.

(3) Az egyetemes postai szolgáltató és az engedélyes postai szolgáltató köteles gondoskodni

                        a) az állandó postai szolgáltató helyek közönségterének higiénikus, kulturált és a fogyasztók általános

elvárásának megfelelően felszerelt állapotáról,

b) a támpontok, a levélgyűjtő szekrények és egyéb postai berendezések folyamatos karbantartásáról,

továbbá az igénybevevők által akadálymentesen történő megközelíthetőségükről.

 

A fogyasztók tájékoztatása

 

4. §      (1) A postai szolgáltató köteles a fogyasztó számára lehetőséget biztosítani, hogy az – a szolgáltatás igénybevétele előtt – megbízhatóan, átlátható módon és naprakészen tudjon tájékozódni a kínált postai szolgáltatások

a) köréről;

b) igénybevételének feltételeiről és módjairól

c) alapvető tulajdonságairól, díjairól, minőségéről és

d) esetleges kockázati tényezőiről.

(2) A fogyatékos személyt megilleti az információs esélyegyenlőség a postai szolgáltatások igénybevételekor. A postai

szolgáltató köteles a kommunikációban jelentősen gátolt személy számára lehetővé tenni a kölcsönös tájékozódást.

(3) Az egyetemes és az engedélyes postai szolgáltató az általa működtetett ügyfélszolgálat működési rendjét,

félfogadási idejét, működési feltételeit, telefonos és internetes elérhetőségét, továbbá a fogyatékos személy, illetve a

számára postai szolgáltatások igénybevételéhez segítséget nyújtó személy hozzáférésének lehetőségét, a fogyasztói

érdekekre is figyelemmel köteles megállapítani, és azokat ügyfélszolgálati helyein, illetve internetes honlapján –

amennyiben ilyen van – közzétenni.

(4) Az egyetemes szolgáltatást nem nyújtó postai szolgáltató telefonos és internetes elérhetőségét, továbbá ha

ügyfélszolgálatot működtet, annak működési rendjét, félfogadási idejét, működési feltételeit, továbbá a fogyatékos

személy, illetve a számára postai szolgáltatások igénybevételéhez segítséget nyújtó személy hozzáférésének lehetőségét,

a fogyasztói érdekekre is figyelemmel köteles megállapítani és azokat ügyfélszolgálati helyein, illetve internetes

honlapján – amennyiben ilyen van – közzétenni.

(5) A postai szolgáltató által a postai szolgáltatás igénybevételéhez adott fogyasztói tájékoztatót, a szolgáltatás

igénybevételéhez szükséges nyomtatványokra vonatkozó kitöltési útmutatót és a postai berendezés rendeltetésszerű

használatát segítő útmutatót legalább magyar nyelven, közérthetően és egyértelműen kell megfogalmazni.

(6) A fogyasztói tájékoztató és a kitöltési útmutató az igénybevett szolgáltatás kísérő okmányán, illetve

nyomtatványának hátoldalán is elhelyezhető.

(7) Az egyetemes postai szolgáltató és az engedélyes postai szolgáltató minden általa működtetett állandó postai

szolgáltató helyen és mobilpostánál köteles a fogyasztók rendelkezésére bocsátani az általa nyújtott postai

szolgáltatások igénybevételénél felhasználandó nyomtatványokat, és biztosítani, hogy azok kitöltött mintáit a fogyasztók

megtekinthessék.

 

A fogyasztói jogok érvényesítése

 

5. §      (1) A fogyasztó a postai szolgáltatóhoz javaslatot intézhet a postai szolgáltatás minőségének javítására vonatkozóan (nyilvános beadvány), amelyre a postai szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül válaszol. A nyilvános beadványok számáról és tartalmáról a postai szolgáltató évente tájékoztatja a hírközlési hatóságot.

(2) A fogyasztó vagy a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet a postai szolgáltatással kapcsolatban

panaszt nyújthat be a szolgáltatónál. A szolgáltató a panasz kezelése során a Rendelet 35. §-ának (7) és (8)

bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.

(3) Amennyiben a fogyasztó a Rendelet 35. §-ának (12) bekezdésében foglaltak alapján a hírközlési hatósághoz és a

Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez fordul, a hírközlési hatóság illetve a Hírközlési Fogyasztói Jogok

Képviselője a hozzá benyújtott indítványt köteles megvizsgálni és választása alapján

a) tájékoztathatja a bejelentőt jogairól, kötelezettségeiről illetve az eljárási   és jogorvoslati lehetőségekről;

b) felszólíthatja a szolgáltatót a szabálysértés megszüntetésére;

c) kezdeményezheti a hírközlési hatóság hivatalból történő eljárását;

d) kezdeményezhet más hatóságnál eljárás indítását.

6. §      (1) A postai szolgáltató köteles az általános szerződési feltételeiben közzétenni a fogyasztók részére a postai szolgáltatással kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlására jogosult hatóságok jegyzékét.

(2) Az egyetemes postai szolgáltató és az engedélyes postai szolgáltató köteles – az általa nyújtott postai szolgáltatás

tekintetében – a fogyasztók elégedettségét évente, közvélemény-kutatás formájában megvizsgálni. A vizsgálatok

eredményéről a hírközlési hatóságot tájékoztatnia kell.

 

Záró rendelkezések

 

7.§       (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet - a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről

szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető

1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban - az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető

szabályozást tartalmaz:

a) az Európai Parlament és a Tanács 97/67/EK irányelve a közösségi postai szolgáltatások belső piacának

fejlesztésére és a szolgáltatások minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2002/39/EK irányelve, amely a 97/67EK irányelvet módosítja a

közösségi postai szolgáltatásoknak a verseny számára való további nyitása tekintetében.