Fogyatékosügyi Programról

 

1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat

az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről

 

Melléklet az 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozathoz

 

I. A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásával kapcsolatos célok

 

1. Biztosítani kell, hogy az előítéletek lebontása érdekében anti-diszkriminációs műsorok, kampányok induljanak a médiában. Továbbá biztosítani kell, hogy

kiadványok készüljenek a fogyatékos személyek kedvezőbb társadalmi megítélése érdekében.

 

2. Elő kell segíteni, hogy a kultúra, a művészet vagy a tudomány területén tehetséges fogyatékos fiatalok bekapcsolódhassanak a Nemzeti Kiválóság Programba.

 

3. Bővíteni kell a sajátos nevelési igényű tanulókat befogadó közoktatási intézmények körét, biztosítva az egyéni tanulási igényekhez jobban alkalmazkodó

módszerek alkalmazását. A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő iskolákat fel kell készíteni a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásával

kapcsolatos módszertani feladatok ellátására.

 

4. Az oktatás valamennyi szintjén a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő tananyagok összeállításával kell lehetővé tenni a fogyatékosságokról szóló

ismeretek elsajátítását.

 

5. A tanító- és tanárképző intézményekben elérhetővé kell tenni az integrált oktatási formák, a fogyatékos gyermekekkel való kommunikációs és oktatási módszerek

elsajátításának lehetőségét.

 

6. Szemléletformáló programokkal ösztönözni kell a turisztikai szolgáltatókat és a turisztikai létesítmények fenntartóit, hogy szolgáltatásaikat egyenlő

eséllyel hozzáférhetővé tegyék.

 

II. A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítása

 

1. Felül kell vizsgálni és a fogyatékos emberek szükségleteinek megfelelően át kell alakítani a lakások, lakóházak, így a társasházak, az önkormányzati

és más fenntartású bérlakóházak akadálymentesítéséhez kapcsolódó támogatási eszközöket.

 

2. A fogyatékos személyt otthonában gondozó hozzátartozó részére a munkaerő-piacra való visszatérést segítő kísérleti foglalkoztatási programokat kell kidolgozni.

 

3. Az alacsony iskolai végzettségű, kistelepülésen élő fogyatékos emberek számára is elérhető felnőttképzési programokat kell kidolgozni. Biztosítani kell

a képzésben részt vevő oktatók speciális pedagógiai ismereteinek bővítését, valamint az oktatáshoz szükséges, az egyenlő esélyű hozzáférés előírásainak

megfelelő tárgyi feltételeket és infrastruktúrát.

 

4. A fogyatékos személyek internet-hozzáférésének, munkavállalási esélyeinek javítása érdekében ki kell dolgozni a fogyatékos személyek részére történő

kedvezményes számítógép-vásárlás pénzügyi rendszerét.

 

5. A fogyatékos emberek szükségleteinek figyelembevételével felül kell vizsgálni és át kell alakítani a gyógyászati segédeszközökhöz és az önálló életvitelt

segítő egyéb eszközökhöz való hozzájutás feltételeit és szabályait.

 

6. Pályázati programokkal kell biztosítani a különösen nehezen beszerezhető és alternatív kommunikációs eszközök regionális szinten történő kölcsönzési

lehetőségét.

 

7. A személyi segítést nyújtó szolgáltatások (ideértve a házi segítségnyújtást, házi gyermekfelügyeletet, illetve a támogató szolgáltatást) fejlesztésével

biztosítani kell a fogyatékos személyeket ellátó családtag rekreációjának lehetőségét.

 

8. A sportoló fogyatékos emberek, valamint az integrált sportegyesületek számának növelését célozva pályázatokkal kell támogatni a fogyatékos emberek sportszövetségeinek,

illetve a fogyatékos embereket integráló sportszövetségeknek a fejlesztését.

 

9. Olyan programokat kell indítani, melyek célja felkelteni és ösztönözni a fogyatékos tanulók, fiatalok körében az egészséges élet iránti igényt (pl. sportos

életmódra, egészséges táplálkozásra ösztönzés; kábítószer prevenció).

 

10. Képzési programokat kell indítani a fogyatékos személyek sportjában tevékenykedő szakemberek számára a fogyatékosságokkal kapcsolatos ismereteik bővítése

érdekében.

 

11. Az Európai Unió és az Európa Tanács ajánlásainak és normáinak megfelelően el kell készíteni a fogyatékos személyeket ellátó, nagy létszámú bentlakásos

intézmények átalakításának hazai ütemtervét és a kivitelezés költséghatékonyságának elemzését tartalmazó irányelveket, különös tekintettel a felszabaduló

épületek újrahasznosítására, a szükséges átalakításokra, a szolgáltatások feltételeinek javítására és bővítésére, a gondozási módszerek korszerűsítésére.

 

III. A fogyatékos személyek társadalom életében való aktív részvételének elősegítése

 

1. Biztosítani kell, hogy készüljenek prevenciós célú oktatófilmek, dokumentumfilmek, tájékoztató kiadványok, melyek célja, hogy a fogyatékos személyek

megismerjék személyhez fűződő jogaikat, azok érvényesítésének lehetőségeit, valamint felismerjék a hátrányos megkülönböztetés helyzeteit.

 

2. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. §-ának fa)-fb) és fd) pontjai alapján valamennyi

tárcának ki kell dolgoznia a saját vagyonkezelésében működtetett, közszolgáltatást nyújtó épületeire az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósításának ütemezését,

gondoskodva egyúttal az annak megvalósításáért felelős szervezeti egység kijelöléséről.

 

3. El kell készíteni a tömegközlekedési rendszereknek a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben

előírt határidőig történő egyenlő esélyű hozzáférhetővé tételének részletes ütemtervét.

 

4. Gondoskodni kell a közszolgáltatások internet-alapú hozzáférhetőségét biztosító, az Európai Unió fogyatékosságügyi irányelveit figyelembe vevő speciális

megoldások hazai alkalmazásáról.

 

6. Támogatni kell a hazai kutyakiképzés kapacitásának növelését, valamint meg kell alkotni a vakvezető-, jelző-, asszisztens-, és terápiás kutyák alkalmazásának

és kiképzésük minőségi követelményeinek szakmai szabályait.

 

7. Gondoskodni kell a fogyatékos személyek nyílt munkapiaci munkavállalását ösztönző szolgáltatási programok kidolgozásáról.

 

8. A foglalkoztatási rehabilitációhoz való hozzáférés biztosítása érdekében ki kell dolgozni az aktív korú, betegség vagy baleset következtében megváltozott

munkaképességű személyeknek az egészségügyi rehabilitációt követő elemi és szociális rehabilitációt biztosító szolgáltatások rendszerét.

 

9. A támogatott döntéshozatal modelljét alapul véve át kell alakítani a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló fogyatékos személyek

foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályokat a kirekesztettségük megszűnése érdekében.

 

10. A humán-erőforrás menedzserek és referensek képzésével fel kell készíteni őket a fogyatékossággal élő, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállalók

munkavállalással kapcsolatos nehézségeinek leküzdésében, való segítségnyújtásra, a szükséges koordinációs, közvetítői feladatok ellátására.

 

IV. A rehabilitációval kapcsolatos célok

 

1. Az életkorhoz kötött egészségügyi szűrővizsgálatokhoz kapcsolódóan a fogyatékosságok felismerésére és a fogyatékos állapotokból eredő helyzetek kezelésére

vonatkozó továbbképzési programokat kell indítani a védőnők és házi gyermekorvosok körében.

 

2. Meg kell alkotni a kora-gyermekkori diagnosztika és fejlesztés működtetésének a meglévő ellátórendszerek összehangolására alapozott szabályait és a rendszer

felállításához szükséges ütemtervet.

 

3. El kell készíteni az autizmussal élő személyek komplex (foglalkozási, szociális és pedagógiai) rehabilitációjára, valamint az autizmus diagnosztizálására

alkalmas intézményrendszer koncepcióját.

 

4. A speciális ellátási szükségletű fogyatékos emberek szakszerű és teljeskörű egészségügyi ellátása érdekében modell-programok keretében kell kidolgozni

ellátásuk szakmai és minőségi protokolljait, valamint a többlet-szükségletből eredő magasabb költségek finanszírozásának szabályait.

 

5. A szakképzésbe bekapcsolható fogyatékos fiatalok esetében a képzés és pályaorientáció intézményrendszerének fejlesztésével meg kell teremteni a képzés,

a rehabilitáció és a foglalkoztatás összhangját.

 

6. A fogyatékos személyekkel kapcsolatos napi gyakorlati munkában részt vevő szakdolgozók (gyógypedagógusok, szociális munkások, rehabilitációs szakemberek)

számára a mentális kiégésüket (burning-out) megelőző rekreációs és szakmai programokat kell indítani.

 

Dr. Nagy Sándor

 

Vissza az előző oldalra

 

5 elemű lista

Jogszabályok

Főoldal

 

lista vége