Kedves Olvasóim!

 

Csak hümmögök és ingatom a fejem. Létezik ez, vagy rosszul olvasom a közzé tett jogszabályokat?

      Ugyanis megjelent a 353/2008. (XII. 31.) Korm. Rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről. Benne nem találtam utalást, azaz szabályozást a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelésére. Aztán lázasan kerestem az újonnan megjelent jogszabályok között a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2009. évi emelését tartalmazó rendeletet, de nem találtam. A fentiekből számomra az következik, hogy sem a fogyatékossági támogatás, sem pedig a vakok személyi járadékának összege nem emelkedik 2009. január 1-jétől.

      Remélem, de nem hiszem, hogy tévedtem. Ha mégis, akkor szíves elnézéseteket kérem. Szomorú megállapításom azon alapszik, hogy 2008. december 31-edikén két Magyar Közlöny jelent meg. a 192. és a 193. Kicsi annak a valószínűsége, hogy még egy harmadik is kibocsátásra kerülne ezen a napon. Továbbá a kormányszóvivők is mélyen hallgatnak erről a témáról. Tehát a sajtóban sem jelent meg hír ezzel kapcsolatosan.

      Végezetül alább közlöm a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről szóló jogszabályt.

 

Nagy Sándor

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületének

elnöke

 

353/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § (1) 2009. január 1-jétől 3,1 százalékkal kell emelni a 2009. január 1-jét megelőző időponttól megállapított öregségi nyugdíjat (ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók nyugdíját és a szolgálati nyugdíjat is), rokkantsági nyugdíjat, baleseti rokkantsági nyugdíjat, rehabilitációs járadékot, özvegyi és szülői nyugdíjat, árvaellátást, valamint baleseti hozzátartozói nyugellátásokat.

(2) Ha egy személy részére egyidejűleg több jogcímen folyósítanak nyugellátást, akkor a nyugellátásokat külön-külön kell 3,1 százalékkal emelni.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerint kell emelni a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékot, valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékát is.

(4) Az emelést a 2009. január havi ellátásnak

a) a nem társadalombiztosítási ellátás,

b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,

c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíj-kiegészítés helyébe lépő pótlék

nélküli összegére kell végrehajtani.

2. § Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével megállapított emelés illeti meg.

3. § Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugellátásnál a magyar szerződő felet terhelő nyugdíjrészt, illetve nyugdíjat az 1. § szerint kell emelni.

4. § (1) Azt az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat, rehabilitációs járadékot, amelyet átmeneti járadék, rendszeres szociális járadék vagy baleseti járadék megszűnését követő naptól állapítottak meg, a megszüntetett ellátás megállapításának időpontját alapul véve kell az 1. §-ban foglaltak szerint emelni. Ezt az emelt nyugellátást alapul véve kell a hozzátartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátásokat is megállapítani.

(2) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátások összegét az 1. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek figyelembevételével kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

5. § (1) 2009. január 1-jétől 3,1 százalékkal kell emelni a 2009. január 1-jét megelőző időponttól megállapított baleseti járadékot.

(2) Azt a baleseti járadékot, amelyet baleseti rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs járadék megszűnését követő naptól állapítottak meg, a megszüntetett ellátás megállapításának időpontját alapul véve kell az (1) bekezdésben foglaltak szerint emelni.

6. § (1) A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak

a) a bányásznyugdíjak,

b) az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet szerint az előadóművészek részére megállapított öregségi nyugdíjak,

c) a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi, valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka,

d) a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet szerint megállapított öregségi nyugdíj, valamint közszolgálati járadék

emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összegek átutalására, illetőleg elszámolásának módjára külön jogszabály rendelkezései az irányadók.

7. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 62. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2009. január 1-jétől havi 66 980 forint összeghatárig folyósítható együtt.”

8. § Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. A január hónapra járó ellátást az érintettek számára már emelt összegben kell folyósítani.