Tájékoztató a nyugdíjszabályok módosításáról

 

Az Országgyűlés 2009. június 22-i ülésnapján elfogadta a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) egyes rendelkezéseit módosító 2009. évi LVI. törvényt, amely változtat a nyugdíjba vonulás feltételein. A törvény a Tny. mellett, annak módosuló rendelkezéseivel összhangban módosítja a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Rjtv.) egyes szabályait is.

 

A fontosabb tudnivalók a következők:

 

1. 2009. július 1-jétől módosulnak a keresőtevékenységet folytató rokkantsági / baleseti rokkantsági nyugdíjasokat érintő jogosultságának vizsgálatára, a jogosultság megszüntetésére vonatkozó rendelkezések. Az új szabályozás is azokra a III. csoportba tartozó, tehát 50-79 százalékos mértékben egészségkárosodott rokkantsági / baleseti rokkantsági nyugdíjasokra vonatkozik, akik a 62. életévüket, illetőleg - a 2009. évi XL. törvény rendelkezései szerinti – irányadó nyugdíjkorhatárukat még nem töltötték be. A változások egyszerűsítik a jogalkalmazást az érintett nyugdíjasok és a foglalkoztatók meghatározott körében.

A nyugdíjas munkavállalóknak kizárólag arra kell figyelemmel lenniük, hogy hat egymást követő hónapra vonatkozó bruttó keresetük átlaga ne haladja meg a folyósított nyugellátásuk összegének kétszeresét. Amennyiben a nyugellátás havi összegének kétszerese nem éri el az adott évben érvényes minimális bér (2009-ben 71.500 Ft) összegét - pl. a folyósított ellátás összege 34.000 Ft, aminek a kétszerese 68.000 Ft -, a bruttó kereset a minimálbérrel azonos összeg, tehát 71.500 Ft lehet.

Fontos, hogy az új szabály értelmében a jogosultság esetleges megszüntetésének vizsgálatánál már a bruttó keresetekre kell figyelemmel lenni, tehát a minimálbér összegét, illetve a nyugellátás összegének kétszeresét a hat havi bruttó kereset átlaga nem haladhatja meg. A rehabilitációs járadékban részesülő személyekre az új szabályozás nem vonatkozik, vagyis esetükben továbbra is az ellátás alapját képező átlagkereset 90 százalékának - az időközi emelésekkel növelt - összegéhez kell a keresőfoglalkozásból származó egyéni járulékokkal és személyi jövedelemadóval csökkentett hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetek átlagát viszonyítani.

A rendelkezéseket a törvény hatályba lépését, azaz 2009. július 1-jét követően szerzett keresetre, jövedelemre kell alkalmazni. (Ha tehát a III. csoportba tartozó, 62 évesnél fiatalabb rokkantsági / baleseti rokkantsági nyugdíjas munkavállaló 2009-ben egész éven át keresőtevékenységet folytat, és a január 1-je és június 30-a között elért hat egymást követő hónapra vonatkozó nettó keresetének, jövedelmének átlaga - a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból lefolytatott, az APEH adatszolgáltatásán alapuló eljárása eredményeként - nem haladja meg a nyugdíj alapját képező havi átlagkereset 90 százalékának az időközi nyugdíjemelésekkel 2009-re felemelt összegét, a nyugdíjjogosultság nem kerül megszüntetésre. Ezt követően 2009-ben újabb hivatalból folytatott eljárásra nem kerül sor. A 2009. július 1. és december 31. közötti hat egymást követő hónapra vonatkozó bruttó kereset átlagát - az APEH adatszolgáltatását követően - 2010. februárban fogja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból induló eljárás keretében vizsgálni és az akkor folyósításra kerülő rokkantsági/ baleseti rokkantsági nyugdíj összegének kétszereséhez, illetőleg az akkor érvényes minimálbér összegéhez viszonyítani.)

A jogosultság esetleges megszüntetésének vizsgálatára vagy a rehabilitációs járadék összegének csökkentésére az érintett személy bejelentése alapján  kerülhet sor. A bejelentés teljesítése az ellátásban részesülő kötelezettsége, annak elmaradása az ellátásban részesülőnek felróható, ezért az érintett az esetleg jogalap nélkül kifizetésre kerülő nyugellátás teljes összegének visszafizetésére, megtérítésére kötelezhető. (Fontos eltérés, hogya rehabilitációs járadékban részesülők a nettó külföldi keresetet, jövedelmet kötelesek bejelenteni.)  A bejelentési kötelezettséget a Tny. 97. §-ának (5) bekezdésére figyelemmel a 2009. augusztus 31-ét követően külföldön megszerzett keresetekre kell teljesíteni.

A bejelentéshez az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság nyomtatványt rendszeresít, amely elérhető lesz a Nyomtatványok menüpontban, valamint a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságokon és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon is.

 

2. Módosult az Rjtv-nek az az átmeneti rendelkezése, amely szerint annak az egészségkárosodást szenvedett személynek, aki 2011. december 31-éig a  rá irányadó nyugdíjkorhatárt 10 éven belül eléri és a rehabilitációs járadékra megállapított jogosultsági feltételeknek megfelel, igénybejelentés esetén, valamint a rokkantsági / baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személy esedékes felülvizsgálata során kérelmére rokkantsági nyugdíjat kell megállapítani. E szabályozás értelmében tehát azok az igénylők, nyugdíjasok, akik az igénybejelentés, esedékes felülvizsgálat évében az 52. életévüket betöltötték, rehabilitációs

járadék helyett rokkantsági / baleseti rokkantsági nyugdíj megállapítását, továbbfolyósítását kérhették.

Ha a rehabilitációs járadék iránti igénybejelentést 2009. augusztus 31-ét követően nyújtják be, vagy a rokkantsági nyugdíj felülvizsgálatára irányuló eljárás 2009. augusztus 31-ét követően indul, ezzel a lehetőséggel már csak az irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül elérő személyek élhetnek.

 

3. További fontos rendelkezések:

 

• Az előrehozott öregségi nyugdíjra és - a 2013. január 1-jét megelőző időponttól megállapított ellátások tekintetében - a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság, valamint a csökkentés mértékének megállapítása szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát.

 

• A 0,5 százalékos mértékű nyugdíjnövelés átlagos havi összegét úgy kell meghatározni, hogy a nyugellátás folyósítása, illetve szüneteltetése alatt elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem együttes összegét el kell osztani tizenkettővel. (A nyugdíjasként folytatott keresőtevékenység alapján fizetett nyugdíjjárulék „ellenében" a nyugdíjast megillető növelés összegének kiszámítására vonatkozó rendelkezést akkor kell alkalmazni, ha a nyugellátás növeléséhez a Tny. 22/A. § (1) bekezdése szerint szükséges idő 2009. július 1-jét követően kezdődik. Egyéb esetben a nyugellátásnak a Tny. 22/A. §-a szerinti 0növelésére a jelenlegi rendelkezéseket kell alkalmazni.)

 

• 2009. július 1-jétől vagy azt követő időponttól a rokkantsági / baleseti nyugdíj és a rehabilitációs járadék keresőtevékenység folytatása mellett azok részére is megállapítható, akiknek az egészségkárosodása a szolgálati idejük kezdetét megelőzően keletkezett, esetleg születésüktől kezdve fennállt. A megállapítás feltétele, hogy az igénylő keresete, jövedelme az igény megnyílásának időpontjában legalább 30 százalékkal alacsonyabb legyen az igénybejelentés időpontját megelőző négy naptári hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlagánál.

 

Budapest, 2009. július 15.

 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság