2007. évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról

 

A rehabilitációs járadékról szóló törvény új szabályokat vezet be a rokkantsági nyugdíjasok foglalkoztatásával kapcsolatosan. A törvény kivonatos ismertetése az erről szóló tájékoztatást tartalmazza. A törvény nem rendelkezik a rokkantsági járadékban részesülőkről.

 

1./ A törvény 2008. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a 2007. december 31-ét követően benyújtott igénybejelentés

 - ideértve az állapotrosszabbodás miatti igénybejelentést is - esetén kell alkalmazni. Tehát a törvényjavaslat a

hatálybalépésre 2008. január 1-jét jelöli meg azzal, hogy az új rendelkezéseket a 2007. december 31-ét követően

benyújtott rehabilitációs járadék, rokkantsági nyugdíj, illetve baleseti járadék iránti igénybejelentés esetén kell alkalmazni.

2./ Annak az egészségkárosodást szenvedett személynek, aki 2011. december 31-éig a hatvankettedik életévét, azaz az öregségi nyugdíjkorhatárt 10 éven belül eléri, és a rehabilitációs járadékra megállapított jogosultsági feltételeknek megfelel

a) 2007. december 31-ét követően benyújtott igénybejelentés esetén, valamint

b) 2007. december 31-én rokkantsági nyugdíjban részesülő személy esedékes felülvizsgálata során kérelmére

rokkantsági nyugdíjat kell megállapítani. Az egészségkárosodott személy ebben az esetben is kérheti a rehabilitációs

járadék megállapítását.

3./ A törvény hatálybalépésekor rokkantsági nyugdíjban részesülő személyek részére kellő időt biztosít a jogalkotó az új szabályok alkalmazására való felkészülésre a párhuzamos, fokozatos bevezetéssel. Ennek értelmében: A 2007. december

31-én rokkantsági nyugdíjban részesülő személynek a 2008. évben esedékes soron következő felülvizsgálata keretében

csak az egészségkárosodás mértékét kell vizsgálni. Ennek során amennyiben az egészségkárosodás mértéke a 79%-ot meghaladja - attól függően, hogy mások gondozására szorul-e -, az I., illetve II. csoport szerinti rokkantsági nyugdíjra, amennyiben az egészségkárosodás mértéke 50-79%-os, a III. csoport szerinti rokkantsági nyugdíjra jogosult. A 2007. december 31-én rokkantsági nyugdíjban részesülő személy kérelmére a 2008. évben esedékes soron következő első felülvizsgálata keretében komplex minősítést kell végezni, ebben az esetben a minősítésben foglaltaknak megfelelő ellátásra jogosult. A fentieknek megfelelően a törvényjavaslatban foglaltak szerint az állományban lévő rokkantsági nyugdíjban

részesülő személyek 2008. évben esedékes felülvizsgálata során még nincs kötelezően előírva az úgynevezett komplex minősítés el-végzése. Ez azt jelenti, hogy az érintett személyi kör vonatkozásában csak az egészségkárosodás mértéke

alapján kerül megállapításra a rokkantsági nyugdíjra való jogosultság. A rehabilitálhatóságot a rehabilitációs szakértői szerv még nem vizsgálja, ilyen alapon a rokkantsági nyugdíj ellátás nem kerülhet megszüntetésre. Természetesen a rokkantsági nyugdíjban részesülő személy kérelmére ettől el lehet tekinteni. Ebben az esetben komplex minősítésre kerül sor, és az

érintett személy a szakvéleményben foglaltaknak megfelelően lesz jogosult az ellátásra.

4./ A 2007. december 31-én rokkantsági nyugdíjban részesülő személyeknél a nyugellátásnak a kereső tevékenység miatti megszüntetésére abban az esetben kerül sor, ha 2008. december 31-éig rendszeresen dolgozik és keresete négy hónap óta lényegesen nem kevesebb annál a keresetnél, amelyet a megrokkanás előttimunka-körében rokkantság nélkül elérhetne.

Ezt követően a kereső tevékenység miatti megszüntetésre abban az esetben kerül sor, ha a kereső tevékenység folytatása esetén a - a reá irányadó öregségi nyugdíj-korhatárt el nem érő - nyugdíjas hat egymást követő hónapra vonatkozó – a személyi jövedelemadóval és az egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj, valamint munkavállalói járulék összegével csökkentett - keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj

alapját képező havi átlagkereset összegének kilencven százalékát, illetve annak a megállapítást követően a rendszeres nyugdíjemelés(ek) mértékével növelt összegét, de legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)

összegét. Tehát a hatálybalépéskor rokkantsági nyugdíjban részesülő személyek vonatkozásában a nyugellátás megszüntetésére előírt új rendelkezéseket csak 2008. december 31-ét követően kell alkalmazni.

5./ A megszüntetési ok fennállásának vizsgálata céljából az állami adóhatóság a rokkantsági nyugdíjban részesülő keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat havonta, a bevallásra előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig továbbítja a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez.

6./ A bejelentés nélküli foglalkoztatás korlátozása érdekében, a 2007. december 31-én rokkantsági nyugdíjban részesülő személyeknél 2008. január 1-jétől Amennyiben a rokkantsági nyugdíjas foglalkoztatására a foglalkoztatására irányuló jog-viszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv soron kívüli felülvizsgálatot rendel el, amelynek keretében el kell végezni az érintett személy komplex minősítését. A felülvizsgálat,

illetve a komplex minősítés időtartamára a rokkantsági nyugdíj folyósítását fel kell függeszteni. Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítható, hogy a jogosultsági feltételek továbbra is fennállnak, a rokkantsági nyugdíjat a felfüggesztés

időpontjától kezdődően folyósítani kell. A jogosultsági feltételek hiányában a rokkantsági nyugdíjat meg kell szüntetni.

 

Debrecen, 2007. augusztus 7.

 

Dr. Nagy Sándor