Közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények

 

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményeket 2007. május 1-jétől a 85/2007. (IV. 25.) Korm. Rendelet szabályozza, amely hatályon kívül helyezte a 10 hónappal korábban kihirdetett 139/2006. (VI. 29.) Korm. rendeletet.

 

Újdonságok:

 

1./A rendelet, amelyet kizárólag a látási fogyatékos utazókra vonatkozóan ismertetek, három újdonságot tartalmaz:

a) Az új rendelet értelmében a kedvezményezettek körébe tartoznak azok a látássérült személyek is, akik ezen állapotukra tekintettel részesülnek magasabb összegű családi pótlékban, illetve erre figyelemmel kap utána szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékot;

b) A helyközi közlekedésben két település közt rendszeresen utazó látássérült személy 90 %-os bérlet vásárlására jogosult. Ez nagymértékben megkönnyíti az utazást, mert nem kell minden nap sorban állnia a látássérült utasnak a jegypénztár előtt.

c) További újdonság a rendeletben, hogy a látássérült személy egy kísérője 100 %-os kedvezmény igénybe vételével utazhat a helyi tömegközlekedésben is, azaz nem kell jegyet váltani részére. A rendelet nem szabályozza a kísérő személyét. Ebből következik, hogy mint korábban a helyközi közlekedésben, úgy a jelen jogszabály szerint is, a kísérő szabadon választható meg mindkét utazási viszonylatban.

 

Általános rendelkezések:

 

2./ A rendeletben meghatározott utazási kedvezmények kizárólag a Magyar Köztársaság területén, belföldi forgalomban vehetők igénybe. Nemzetközi utazásra, valamint a nemzetközi utazás magyarországi szakaszára az utazási kedvezmények nem vehetők igénybe.

3./ A vasúti személyszállításban az utazási kedvezmények 2. kocsiosztályra érvényesek. Ez nem vonatkozik a hadirokkant, hadiözvegy személyekre. Az utazási kedvezmény a helyjegyre, valamint pótjegyre sem vonatkozik, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket.

4./ A helyközi közlekedésben a kedvezmények a menetrend szerinti vasúti, helyközi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp és rév vehetőek igénybe.

 

A jogosultság igazolása:

 

5./ A látássérült személyek az utazási kedvezmények igénybevételére az alábbiak igazolása mellett jogosultak:

a) vakok személyi járadékában részesül, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik;

b) magasabb összegű családi pótlékban részesül, illetve utána szülője vagy eltartója részesül magasabb összegű családi pótlékban;

c) fogyatékossági támogatásban részesül;

 

Kedvezmények:

 

6./ A rendelet I. számú mellékletének 30.,32., 33. pontjai szerint a kedvezmények az alábbiak:

a) a vak személy kedvezménye:

      - helyközi közlekedésben a jegykedvezmény 90%, bérletkedvezmény 90%;

      - helyi közlekedésben a kedvezmény 100 %.

b) vak személy 1 fő kísérője:

      - helyközi közlekedésben a jegykedvezmény 90%, bérletkedvezmény nem illeti meg;

      - helyi közlekedésben a kedvezmény 100 %.

 

Összeállította:

 

dr. Nagy Sándor

 

A rendelet teljes szövegét az alábbiakban olvashatják!

 

A jogszabály mai napon hatályos állapota

 


 

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Az utazási kedvezmények igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések

1. § (1) A belföldi menetrend szerinti közforgalmú közlekedésben utazót az 1. mellékletben meghatározott közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény (a továbbiakban: utazási kedvezmény) illeti meg.

(2) A rendeletben meghatározott utazási kedvezmények kizárólag a Magyar Köztársaság területén, belföldi forgalomban vehetők igénybe. Nemzetközi utazásra, valamint a nemzetközi utazás magyarországi szakaszára az utazási kedvezmények nem vehetők igénybe.

(3) Az e rendelet szerinti utazási kedvezmények igénybevételére - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag természetes személyek jogosultak.

(4) A nevelési-oktatási intézmények a saját tanulóik részére az intézmény által kiállított, a Fát. 4. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feltételek meglétét igazoló nyilatkozat alapján vásárolhatnak kedvezményes bérletet.

(5) Az utazási kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

(6) A vasúti személyszállításban az utazási kedvezmények - az e rendeletben meghatározott kivételekkel - 2. kocsiosztályra érvényesek. Az utazási kedvezmény a helyjegyre, valamint pótjegyre nem vonatkozik, kivéve a 3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket, valamint a hadirokkant személyeket, igazolt esetben kísérőjét és a hadiözvegyeket.

(7) A helyközi közlekedésben az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmények valamennyi helyközi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (vasúti, helyközi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp és rév) során igénybe vehetőek.

(8) A helyi közlekedésben az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmények valamennyi olyan település helyi közlekedési hálózatán, utazási viszonylatban és járaton igénybe vehetőek, amelyekre a helyi önkormányzat által a közforgalmú menetrend szerinti helyi személyszállításra megállapított legmagasabb ár kiterjed.

Az utazási kedvezmények igénybevételére jogosultak

2. § Az életkora alapján az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezményre jogosult:

a) a felnőtt kíséretében utazó gyermek a 6. életéve betöltéséig, a vasúti személyszállításban bármely kocsiosztályon;

b) a gyermek 6 éves korától 14. életéve betöltéséig;

c) 65. életéve betöltése napjától a magyar állampolgár, a letelepedett jogállású személy, a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy), valamint nemzetközi szerződés rendelkezése esetén a szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár a 2. kocsiosztályon, személyi igazolványa vagy bármely más személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával;

d) a külön jogszabályok alapján a nyugdíjfolyósító szerv által megállapított nyugellátásban részesülő 65 éven felüli külföldi állampolgár, a nyugdíjfolyósító szerv igazolása és bármely, a személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával;

e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) hatálya alá tartozó 65. életévét betöltött külföldi állampolgár és a 65. életévét betöltött hozzátartozója a nevére kiállított „Magyar igazolvány”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány” felmutatásával;

f) évente 4 alkalommal menettérti utazásra

fa) a Szátv. 8. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott 6. és 65. életév közötti külföldi állampolgár a nevére kiállított „Magyar igazolvány”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány” felmutatásával;

fb) a 6. és 65. életév közötti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy személyi igazolványa vagy bármely más személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával;

g) a 65 éven felüli menekült.

3. § (1) Tanulói, hallgatói, doktorjelölti jogviszonya alapján az 1. mellékletben meghatározott kedvezményre jogosult:

a) a 6 éven felüli óvodás a szolgáltató által - az óvoda igazolása alapján - a részére kiállított igazolvány felmutatásával;

b) ha érvényes állandó vagy ideiglenes diákigazolvánnyal (a továbbiakban együtt: diákigazolvány) rendelkezik,

ba) az oktatási intézmények nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában részt vevő tanulója 18 éves korig, vagy a középiskolai tanulói jogviszonyt igazoló diákigazolvány érvényességének lejártáig:

1. bármely viszonylatban korlátlan számú kedvezményes menetjeggyel,

2. a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény között kedvezményes bérlettel,

3. bármely viszonylatban megváltható, viszonylati kötöttségű kedvezményes bérlettel,

bb) az oktatási intézmények levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában részt vevő tanulója a lakóhely és az oktatási intézmény között megváltható kedvezményes menetjeggyel,

bc) a felsőoktatási intézmények nappali és esti tanrendben részt vevő hallgatója:

1. bármely viszonylatban korlátlan számú kedvezményes menetjeggyel,

2. a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény között, kedvezményes bérlettel,

bd) a felsőoktatási intézmények levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő hallgatója, illetve doktorjelöltje a lakóhely és az oktatási intézmény között megváltható kedvezményes menetjeggyel;

c) a Szátv. 10. §-ának (1) bekezdésében meghatározott oktatási intézmények nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója, hallgatója, ha a jogosultságát a „Magyar igazolvány”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány” e célra rendszeresített mellékletével igazolja;

d) a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a közoktatási szolgáltatást nyújtó közoktatási intézmény, korai fejlesztést, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény székhelye (telephelye) és a lakóhely (tartózkodási hely) között a közoktatási szolgáltatást nyújtó közoktatási intézmény, a korai fejlesztést, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény igazolása alapján. A kedvezmény attól függetlenül megilleti a sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót, hogy a közoktatási szolgáltatást bentlakással, rendszeres vagy alkalmi bejárással, a többségi közoktatási szolgáltatást nyújtó intézményben vagy a fogyatékosság típusa szerint létrehozott intézményben veszi igénybe;

e) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott nappali, illetve szakosított ellátást nyújtó intézmény bentlakója, vagy oda rendszeresen, illetve esetenként bejáró gondozottja a gondozott lakóhelye (tartózkodási helye) és az ellátást nyújtó, illetve a bentlakásos intézmény székhelye (telephelye) között, az ellátást nyújtó, illetve a bentlakásos intézmény igazolása alapján;

f) az e) pont szerinti bentlakó gondozott látogatója a lakóhelye (tartózkodási helye) és az ellátást nyújtó, illetve a bentlakásos intézmény székhelye (telephelye) között;

g) a 18. életéve betöltéséig az az álláskereső, aki a Munkaerőpiaci Alapból vagy Európai Uniós forrásból támogatott képzésben vesz részt, a területileg illetékes munkaügyi központ igazolása alapján, a képzésben részt vevő lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye közötti utazásra;

h) az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki olyan alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali oktatás munkarendje vagy esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója, illetve hallgatója, amely az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban működik, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

(2) Az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott személyek legfeljebb két kísérője (szülő vagy megbízottja) azonos mértékű kedvezményre jogosult az intézmény székhelye és a gyermek (óvodás, diák, gondozott) lakóhelye (tartózkodási helye) közötti utazás során az intézmény által kiállított igazoláson feltüntetett kísérői létszámnak megfelelően.

(3) A helyközi közlekedésben az (1) bekezdés ba) 2. pont, bb) pont, valamint a bc) 2. pont szerinti, az óvodás, tanuló, hallgató lakóhelye (tartózkodási helye) és az oktatási intézmény vagy a gyakorlati foglalkozás, illetve az óvoda székhelye közötti utazásra vonatkozó bérletkedvezmény a vasúton és autóbuszon végzett személyszállításban kombináltan is igénybe vehető. Az utazási viszonylat megállapítására a diákigazolvány, illetve a szolgáltató által kiállított igazolvány szolgál. A személyszállítási szolgáltató az utazási viszonylat bejegyzésére - a diák kérésére, illetve ha ez az utazási kedvezmény megállapításához szükséges - külön igazolást ad ki, amelynek érvényességét a diákigazolvány érvényességének megfelelően tanévre/tanulmányi félévre hosszabbítja meg. Ha a jogosultság viszonylata az oktatás helyének ideiglenes változása miatt a diákigazolványból nem állapítható meg, azt a tanuló, hallgató az oktatási intézmény által kiadott, az ideiglenes változás időtartamára érvényes külön igazolással pótolhatja.

(4) A kedvezmények a diákigazolvány érvényességi ideje alatt, de legkésőbb

a) a tanévre, illetve a tanév II. félévére érvényesített diákigazolványnál a tárgyév októberi,

b) a tanév I. félévére érvényesített diákigazolványnál a tárgyév márciusi

havijegy érvényességi idejének lejártáig vehetők igénybe.

4. § (1) A „Nyugdíjasok utazási utalványa” alapján évente 16 alkalommal az 1. mellékletben meghatározott kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult a 65. életévét be nem töltött:

a) saját jogú nyugellátásban, illetve azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személy [1997. évi LXXX. törvény 4. §-ának f) pontja], munkaképtelenségi járadékban, növelt összegű öregségi járadékban, növelt összegű munkaképtelenségi járadékban részesülő személy (a továbbiakban együtt: saját jogú nyugdíjas), valamint a hozzátartozói nyugellátásban [1997. évi LXXXI. törvény 6. § (2) bekezdése], özvegyi járadékban, növelt összegű özvegyi járadékban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesülő személy,

b) külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,

c) nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,

d) gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy.

(2) A kedvezményre jogosult választása szerint két 50%-os kedvezményes utazási lehetőség összevonásával 90%-os magasabb kedvezményt is igénybe vehet.

(3) A „Nyugdíjasok utazási utalványa” 16 kedvezményének felhasználását követően az (1) bekezdésben meghatározott személy még két alkalommal jogosult 90%-os kedvezménnyel utazni.

(4) Az (1) bekezdés a)-c) pontban meghatározott, kedvezményre jogosult személy az őt megillető kedvezményt házastársával (élettársával) megoszthatja, ha házastársa (élettársa) az öregségi nyugdíjkorhatárt [1997. évi LXXXI. törvény II. fejezete] már elérte.

(5) A házastárs (élettárs) az igényjogosulttal együtt történő vagy önálló utazása esetén is igénybe veheti a kedvezményt.

(6) A „GY”, „Gyám”, illetve „GO” megjelölésű utalványokat a gyám és a gyámolt, valamint a gondnok és gondnokolt személy - életkortól függetlenül - megosztva használhatja.

(7) A „Nyugdíjasok utazási utalványá-t a nyugdíjfolyósító szerv állítja ki, és minden év március 31. napjáig megküldi azon jogosultaknak, akik az utalvány kiküldése évének április 1. napját megelőzően még nem töltötték be a 65. életévüket. A külföldről hazatelepült magyar állampolgár utazási utalványát a hazatelepülés, valamint a nyugellátás tényének hitelt érdemlő igazolása mellett a nyugdíjfolyósító szerv adja ki. Az utazási utalvány a rajta feltüntetett érvényességi idő kezdete előtt is felhasználható.

(8) A „Nyugdíjasok utazási utalványá-ra az utazás megkezdésének helyét és idejét a jegyváltáskor szükséges bejegyezni.

(9) Egy utazási alkalomnak tekintendő a kiindulási és a célállomás közötti egyirányú - közvetlen vagy átszállásos - utazás akkor is, ha az több közlekedési eszközzel történik. A kedvezmény kombinált (vasúton és autóbuszon történő) utazás esetén az utazás megkezdését követő nap 24. órájáig igényelhető.

5. § Az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére jogosult:

a) az az álláskereső, aki a Munkaerőpiaci Alapból vagy Európai Uniós forrásból támogatott képzésben vesz részt, a képzésben részt vevő lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye közötti utazásra, a területileg illetékes munkaügyi központ által kiadott igazolás alapján;

b) az a személy a helyi személyszállításban, aki az aktív korúak ellátására jogosult, ha munkaviszonyban nem áll, az illetékes jegyző igazolása szerint.

6. § Az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére jogosult

a) a tartózkodási engedéllyel rendelkező menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő, valamint a menedékeskénti elismerését kérő személy, továbbá

b) a menekült és a menedékes

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított igazolás alapján az igazolásban meghatározott viszonylatra és alkalommal.

7. § (1) „Utazási utalvány” alapján évente 12 alkalommal, az 1. mellékletben meghatározott kedvezményű menettérti utazásra jogosult:

a) a költségvetési szervek és intézmények - beleértve az önkormányzati költségvetésből gazdálkodó szerveket is - közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony, ideértve a bírói, az igazságügyi és az ügyészségi szolgálati viszonyt is, keretében foglalkoztatott, valamint a közigazgatási szerveknél ügykezelőként, illetve fizikai alkalmazottként foglalkoztatott (továbbfoglalkoztatott) dolgozója,

b) az egyházi intézmények, a társadalmi szervezetek, továbbá az alapítványok azon dolgozója, aki az a) pontban hivatkozott személlyel azonos munkakört tölt be kórházakban, szociális szolgáltatókban, alsó-, közép- és felsőfokú nevelési, oktatási intézményekben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultságot a munkahely útján igényelhető, a 2. melléklet szerinti utalvány alapján lehet megszerezni, ha a jogosult legalább egyéves - bármely munkáltatónál eltöltött - munkaviszonnyal rendelkezik. Az igényjogosultság alapjául szolgáló munkaviszony számításához a részidőket össze kell adni.

(3) A 2. melléklet szerinti „Utazási utalvány”-t a munkáltató minden év március 31. napjáig az (1)-(2) bekezdés szerint jogosultak rendelkezésére bocsátja. Az utazási utalvány a rajta feltüntetett érvényességi idő kezdete előtt is felhasználható.

(4) Az „Utazási utalvány”-ra az utazás megkezdésének helyét és idejét a jegyváltáskor a személyszállítási szolgáltató bejegyzi.

(5) Egy utazási alkalomnak tekintendő a kiindulási és a célállomás közötti egyirányú - közvetlen vagy átszállásos - utazás akkor is, ha az több közlekedési eszközzel történik. A kedvezmény kombinált (vasúton és autóbuszon történő) utazás esetén az utazás megkezdését követő nap 24. órájáig vehető igénybe.

8. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére jogosult:

a) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel az a vak személy, aki vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás alapján, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik;

b) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával utazó hallássérült személy;

c) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, a külön jogszabályban meghatározott okmány alapján;

d) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a külön jogszabályban meghatározott okmány alapján;

e) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel az a)-d) pontban meghatározott személlyel együtt utazó személy;

f) a hadirokkant, hadiözvegy a hadigondozási igazolványa és személyi igazolványa felmutatásával, a vasúti közlekedésben bármely kocsiosztályon;

g) a hadirokkant kísérője, ha a hadirokkant az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleménye alapján kísérőre szorul, és azt a hadigondozási igazolvány tartalmazza, a vasúti közlekedésben bármely kocsiosztályon;

h) a 75%-os vagy annál nagyobb mértékben rokkant hadirokkant családtagja;

i) a rokkantsági járadékos, ha ezt a lakóhelye szerint illetékes jegyző igazolja (a helyi közlekedésben).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak tekintetében igényjogosult családtagnak minősül a kedvezményezettel közös háztartásban együtt élő házastárs (élettárs) és gyermek. A családtag igényjogosultságát személyi igazolvánnyal és a jogosultságot megalapozó okmánnyal kell igazolni.

9. § (1) Utaslétszám alapján utazási kedvezmény igénybevételére jogosult:

a) a legalább 10 főből álló óvodás csoport tagja és 10 gyermekenként 3 fő kísérő az óvoda által az utazás napjára kiállított és igazolt utaslista alapján;

b) a 10 éven aluli gyermekek - legalább 6 gyermekből álló - csoportja együttes utazása esetén a velük utazó 2 kísérő a csoportos utazást szervező előzetes megrendelése alapján. 10-nél több gyermek együttes utazása esetén 10 gyermekenként további 2 kísérő;

c) a nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában részt vevő diákok csoportos utazása esetén 10 fő diákonként legfeljebb egy fő kísérő;

d) a gyermekotthonban nevelt gyermekek legalább 3 fős csoportja és az őket kísérő 2 nevelő a gyermekközpont által az utazás napjára kiállított utaslista alapján. 10-nél több gyermek együttes utazása esetén 10 gyermekenként további 2 fő kísérő jogosult a kedvezményre;

e) évente egy alkalommal menettérti utazásra

ea) a Szátv. 8. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott 18 éven aluli személyek legalább tíz főből álló csoportja és a velük utazó két 18. életévét betöltött kísérője,

eb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 18 éven aluli személyek legalább tíz főből álló csoportja és a velük utazó két 18. életévét betöltött kísérője

a csoportos utazást szervező előzetes megrendelése alapján;

f) a szülő (szülők) és a vele (velük) együtt utazó legalább 3 gyermekük, a személyazonosság és a feltételek igazolására alkalmas okmány(ok) felmutatásával,

fa) ha a gyermekek 18 éven aluliak, vagy

fb) ha a gyermekek 26 éven aluliak és a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók, hallgatók érvényes diákigazolványával rendelkeznek, vagy,

fc) ha valamely gyermekre tekintettel - életkortól függetlenül - magasabb összegű családi pótlék jár, és ezt a kifizetőhely igazolja.

(2) Az (1) bekezdés f) pontja tekintetében, amennyiben a család valamely tagja egyéb kedvezményre való jogosultsággal rendelkezik, annak igénybevételével utazhat, és az nem érinti a többi családtag kedvezményre való jogosultságát.

A helyi közlekedésben igénybe vehető utazási kedvezmények különös szabályai

10. § Az 1-9. §-ban meghatározott jogosultak a helyi közlekedésben az 1. mellékletben foglaltak szerint jogosultak a települési önkormányzat árrendeletében rendszeresített kedvezményes bérlet igénybevételére.

Hatálybalépés

11. § (1) Ez a rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően teljesített utazásokra kell alkalmazni.

(2)-(3)

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés f) pont és 21. cikk;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk.

1. melléklet a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez

 

 

 

Kedvezmények a hely-
közi közlekedésben

Kedvezmények a helyi közlekedésben

 

 

 

 

jegy-
kedvez-
mény

bérlet-
kedvez-
mény


bérletkedvezmény

 

 

 

 

(vasúti személy-
szállítás, HÉV, helyközi autóbusz-
közlekedés, komp-
és révközlekedés)


(helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

 

 

 

 

[%]

[%]

 

Életkor alapján járó utazási kedvezmények

 

1.

felnőtt kíséretében utazó gyermek 6 éves korig

2. § a)

100

-

100

 

2.

gyermek 6-14 éves kor között

2. § b)

50

-

a Fát. mellékletében meghatározott mértékű kedvezmény

 

3.

65 évnél idősebb magyar állampolgár

2. § c)

100

-

100

 

4.

65 évnél idősebb EU tagállam polgára

2. § c)

100

-

100

 

5.

65 évnél idősebb magyar nyugellátású külföldi

2. § d)

100

-

100

 

6.

a Szátv. hatálya alá tartozó 65 évnél idősebb külföldi állampolgár

2. § e)

100

-

100

 

7.

65 évnél idősebb külföldi nemzetközi szerződés alapján

2. § c)

100

-

100

 

8.

a Szátv. hatálya alá tartozó, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 6-65 év közötti külföldi állampolgár (évente 4 alkalommal menettérti utazásra)

2. § f)

90

-

-

 

9.

A 65 évnél idősebb menekült

2. § g)

100

 

100

 

 

Tanulói és hallgatói, doktorjelölti jogviszony alapján igénybe vehető utazási kedvezmények

 

10.

6 éven felüli óvodás

3. § (1) a)

-

90

a Fát. mellékletében meghatározott mértékű kedvezmény

 

11.

nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló középiskola végéig iskola-lakhely közötti utazásra

3. § (1) ba)
1-2.

50

90

a Fát. mellékletében meghatározott mértékű kedvezmény

 

12.

nappali és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló középiskola, szakiskola végéig bármely viszonylatú utazásra

3. § (1) ba) 1., 3.

50

-

a Fát. mellékletében meghatározott mértékű kedvezmény

 

13.

nappali és esti képzés munkarendje szerint felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató intézmény-lakhely közötti utazásra

3. § (1) bc) 1-2.

50

90

a Fát. mellékletében meghatározott mértékű kedvezmény

 

14.

nappali és esti tagozatos felsőoktatásban tanuló bármely viszonylatban

3. § (1) bc)
2.

50

-

a Fát. mellékletében meghatározott mértékű kedvezmény

15.

levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban a középiskola végéig a tanuló, a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató, továbbá a doktorjelölt az iskola, intézmény és lakóhely közötti viszonylatban

3. § (1) bb) és bd)

50

-

-

 

16.

a Szátv. hatálya alá tartozó, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában részt vevő tanuló, hallgató

3. § (1) c) és h)

50

-

a Fát. mellékletében meghatározott mértékű kedvezmény

 

17.

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók intézmény tanulója és legfeljebb 2 kísérője

3. § (1) d)

90

-

-

 

18.

szociális intézményben bentlakó vagy bejáró gondozott

3. § (1) e)

90

-

-

 

19.

az előző pontban megjelölt személyek legfeljebb két kísérője

3. § (1) f)

90

 

 

 

20.

szociális intézményben bentlakó gondozott látogatója

3. § (2)

90

 

-

 

21.

18. éves korig a képzésben részt vevő álláskereső a lakóhely és a képzés helye között

3. § (1) g)

90

 

-

 

 

 

Nyugdíjasok utazási utalványával igénybe vehető utazási kedvezmények

 

22. a)

nyugdíjas utalvány alapján (évente 16 alkalommal), vagy

4. § (1)

50

-

 

 

b)

az a) pont szerinti 2 kedvezményes utazási lehetőség összevonásával

4. § (2)

90

-

a Fát. mellékletében meghatározott mértékű kedvezmény

 

23.

nyugdíjas utalvány alapján évente további 2 alkalommal

4. § (3)

90

-

 

 

 

 

Állást kereső személyek utazási kedvezménye

 

24.

álláskereső támogatott képzés helye és lakhelye között

5. § a)

90

-

-

 

25.

az a személy, aki a helyi önkormányzat által rendszeresen folyósított szociális segélyben részesül, ha munkaviszonyban nem áll

5. § b)

 

-

a Fát. mellékletében meghatározott mértékű kedvezmény

 

 

 

Menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő, a menedékeskénti elismerését kérő személyek, valamint a menekültek és a menedékesek utazási kedvezményei

 

26.

tartózkodási engedéllyel, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított igazolással rendelkező, menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő, valamint a menedékeskénti elismerését kérő személy

6. § a)

100

-

-

 

27.

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított igazolással rendelkező menekült és menedékes

6. § b)

100

-

-

 

 

 

Alkalmazásban állók utazási kedvezményei

 

28.

költségvetési szerv foglalkoztatottja (évente 12 alkalommal menettérti utazásra)

7. § (1) a)

50

-

-

 

29.

egyházi intézmények, a társadalmi szervezetek, továbbá az alapítványok dolgozója (évente 12 alkalommal menettérti utazásra)

7. § (1) b)

50

-

-

 

 

 

Fogyatékos személyek utazási kedvezménye

 

30.

vak személy

8. § a)

90

90

100

 

31.

hallássérült személy

8. § b)

90

90

100

 

32.

a magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy

8. § c)-d)

90

90

100

 

33.

a magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerinti súlyosan fogyatékos személy, a vak személy és hallássérült személy 1 fő kísérője

8. § e)

90

-

100

 

34.

hadirokkant és hadiözvegy

8. § f)

100

-

100

 

35.

hadirokkant kísérője ’

8. § g)

100

-

100

 

36.

legalább 75%-os rokkant hadirokkant családtagja

8. § h)

50

-

100

 

37.

rokkantsági járadékos

8. § i)

-

-

a Fát. mellékletében meghatározott mértékű kedvezmény

 

 

 

Csoportos utazási kedvezmények

 

38.

a legalább 10 főből álló óvodás csoport tagja és 10 gyermekenként 3 fő kísérő

9. § a)

90

-

-

 

39.

a 10 éven aluli gyermekek - legalább 6 gyermekből álló - csoportja együttes utazása esetén a velük utazó 2 kísérő

9. § b)

50

-

-

 

40.

a nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő diákok csoportos utazása esetén 10 fő diákonként legfeljebb egy fő kísérő

9. § c)

50

-

-

 

41.

a gyermekotthonban nevelt gyermekek legalább 3 fős csoportja és az őket kísérő 2 nevelő

9. § d)

90

-

-

 

42.

a Szátv. 8. §-a (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 18 éven aluli személyek legalább tíz főből álló csoportja és a velük utazó két 18. életévét betöltött kísérője (évente 1 alkalommal menettérti utazásra)

9. § e)

90

-

-

 

43.

a szülő (szülők) és a vele (velük) együtt utazó legalább 3 gyermekük

9. § f)

90

-

-

2. melléklet a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez

Utazási utalvány
a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott utazási kedvezmény igénybevételéhez

Az utazási kedvezményt igénybe vevő: .............................................................................................

Az utalvány kiállítójának (foglalkoztató) neve, címe: .......................................................................

Az utalvány kiállításának időpontja: ...............................................................................................

Az utalvány érvényességi ideje: .....................................................................................................

(Az utalványt évente érvényesíteni kell.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................

a kiállító cégszerű aláírása

3. melléklet a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez

A 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben meghatározott közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények után igénybe vehető fogyasztói árkiegészítés

Kedvezmény mérték

A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény melléklete szerint kedvezménykategória

 

50%-os menetjegy kedvezmény

1. kedvezménykategória

 

90%-os menetjegy kedvezmény

2. kedvezménykategória

 

90%-os bérlet kedvezmény

4. kedvezménykategória

 

helyi közlekedési bérlet kedvezmény

5. kedvezménykategória

 

menetjegy- és bérletkedvezmény a komp- és révközlekedésben

6. kedvezménykategória