Tagsági jogviszony létesítéséhez kapcsolódó kérdések

a) Az E gyesület rendes tagja lehet:

Az a természetes személy, aki vaknak, vagy gyengénlátónak minősül, nem cselekvőképtelen (kivéve a kizárólag életkor miatti cselekvőképtelenséget), nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, és írásban a tagfelvételét – belépési nyilatkozat kitöltésével – az Egyesület Elnökétől kéri. A 14. életévét be nem töltött személy belépéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása is szükséges. Tagfelvétel szempontjából az a személy, akinek látáscsökkenése a Masche-táblázat szerint a 67%-ot eléri vagy meghaladja, de a 95%-ot nem éri el gyengénlátó, az kinek látáscsökkenése a 95%-ot eléri, vagy azt meghaladja, vaknak minősül.

b) Az E gyesület pártoló tagja lehet:

Mindazon természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely, az Egyesület céljával, tevékenységével egyetért, és azt elsősorban anyagilag támogatni, segíteni kívánja, és írásban jelentkezési szándékát az Egyesület Elnökének bejelenti. Költségvetési szerv az Egyesület pártoló tagja nem lehet. Az Elnök a jelentkezés elfogadásáról névre szóló pártolótagsági igazolványt állít ki.
2. A belépési nyilatkozatot az Elnök veszi, és a tagsági viszony keletkezését, fennállását sorszámozott, fényképpel ellátott igazolvány kiállításával igazolja. A III/1. a. pontban megjelölt személy a kérelemhez mellékelni köteles szemész szakorvos 30 napnál nem régebbi keletű igazolását a látáscsökkenés mértékéről, vagy a vakok személyi járadékának folyósításáról, illetve a látásfogyatékosságot megállapító, a fogyatékossági támogatás folyósításáról szóló határozat másolatát, illetve a látásfogyatékosság okán magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló határozat másolatát. A III/1. b. pontban megjelölt nem természetes személy jelentkezési nyilatkozatához csatolja azon dokumentumok másolatát, amelyek működését és képviseleti jogosultságát igazolják. Amennyiben az Egyesület tagjai közé felvételét kérő személy, az Alapszabályban meghatározott tagfelvételi feltételeknek megfelel, az Elnök a felvételi kérelem teljesítését jogszerűen nem tagadhatja meg.

A tagok jogai:

a) Részt vehetnek az Egyesület munkájában, rendezvényein, felszólalhatnak az Egyesület Közgyűlésén, a rendes tagok gyakorolhatják szavazati jogukat; b) Részt vehetnek az Egyesület tevékenységében, az Alapszabály célkitűzéseinek megvalósításában, ezek érdekében megfelelő tájékoztatást kérhetnek, véleményüket, javaslatukat szóban vagy írásban előterjeszthetik; c) Az Egyesület egészének és szerveinek működésével, célkitűzéseinek, terveinek megvalósításával és anyagi, pénzügyi helyzetével összefüggésben az Egyesület szerveihez, tisztségviselőihez kérdéseket intézhetnek; d) Igénybe vehetik az Egyesület szolgáltatásait és eszközeit; e) Az Egyesület közreműködését, segítségét vagy védelmét kérhetik minden olyan esetben, amikor jogi- vagy érdeksérelem éri őket, illetve életkörülményeik, szociális helyzetük azt indokolttá teszi; f) A 18. életévét betöltött rendes tag bármelyike megválasztható az Egyesület bármely tisztségére, ha vele szemben kizáró ok nem áll fenn; g) Bármilyen, az Egyesületre tartozó kérdésében a Felügyelő Szervnél vizsgálatot kezdeményezhetnek. h) Az Egyesület minden rendes tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és közvetlen módon részt vehet az Egyesület működését érintő kérésekről rendelkezni jogosult Közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag kizárólagosan személyesen gyakorolhatja; i) A pártoló tag, tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkezik, szavazati joga azonban nincs, az Egyesület szerveibe nem választhat és Egyesületi tisztségre nem válaszható. j) A tagok a tagdíj megfizetésén - valamint pártoló tagok esetében a vagyoni hozzájárulás teljesítésén - túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

A tagok kötelességei:

a) Az Alapszabályban foglaltakat megtartani. A tag nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét. b) Ha azt egészségi állapota megengedi, aktívan közreműködni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, az Egyesület feladatainak minél hatékonyabb megvalósítása érdekében a vállalt tevékenységet képességei szerint elvégezni; c) A tagdíjat megfizetni, melynek összegét az előző évi Közgyűlés határozta meg. d) A 18 év alatti tagok tagdíjmentességet élveznek, a mindenkori meghatározott tagdíj összegét a rendes tagokra vonatkozó összegben és módon a 18. életévük betöltését követő évtől kötelesek megfizetni. e) A tagok tagdíjfizetési kötelezettségüket tárgyév január 31. napjáig kötelesek készpénzben (Ft-ban) teljesíteni.

Az Egyesületi rendes és pártoló tagsági viszony megszűnik:

  • a) kilépéssel,
  • b) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával,
  • c) kizárással,
  • d) elhalálozással, avagy pártoló jogi személy/jogi személyiség nélküli szervezet-tag jogutód nélküli megszűnésével, ekkor a tagot az elnökség minden külön eljárás nélkül törli a nyilvántartásból: /technikai törlés/
  • e) az Egyesület megszűnésével,

Bármely tag az Egyesületi tagságát, indoklás nélkül, az Egyesületből történő kilépésre irányuló írásbeli nyilatkozattal megszüntetheti. Ezen nyilatkozatát a tag joghatályosan az Elnöknek címezve teheti meg. Az Elnök a kilépési nyilatkozat kézhezvételével egyidejűleg törli a tagot a tagnyilvántartásból. Tekintettel arra, hogy az Alapszabály a tagságot feltételekhez köti, ha a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, továbbá ha vele szemben a törvényben meghatározott kizáró ok következik be, a Közgyűlés a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja.

A tagnak a felmondásról szóló határozat meghozatalát megelőzően lehetőséget kell biztosítani arra, hogy védekezését a Közgyűlésen szóban, vagy írásban előadja. A tag felmondását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a felmondás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A Közgyűlés felmondást elrendelő határozatát igazolható módon közölnie kell a taggal.

A tagnak jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a Közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. Az eljárást az elnökséghez címzett levelében kell kezdeményezni, amelynek alapján az elnökség köteles azt a soron következő közgyűlés napirendjére felvenni. A tag tagdíjhátralék miatt csak akkor zárható ki, ha az Elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon – elsősorban postai úton - felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el, vagy az eset összes körülményéből következtetni lehet arra, hogy a tag a tagsági jogviszonyát a jövőben nem kívánja fenntartani. (pl. a fizetésre felszólító levél vétíve erre enged következtetni: „nem kereste”, „elköltözött”, „cím nem azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „átvételt megtagadta”, „kézbesítés akadályozott” - jelzéssel visszaérkezett tértivevény.)

A tagnak a kizárásról szóló határozat meghozatalát megelőzően lehetőséget kell biztosítani arra, hogy védekezését a Közgyűlésen szóban, vagy írásban előadja. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A Közgyűlés kizárást elrendelő határozatát haladéktalanul, igazolható módon közölnie kell a taggal. A tagsági jogviszony ebben az esetben a kizárásról szóló határozat taggal történő közlésének napján (ha a tag nincs jelen, akkor a részére küldött tértivevényes postai küldemény átvételének napján) szűnik meg.

Az Elnök a tag elhalálozásáról, a tag cselekvőképtelenné válásáról történt tudomásszerzést követően, avagy pártoló jogi személy/jogi személyiség nélküli szervezet-tag jogutód nélküli megszűnéséről történt tudomásszerzést követően az elhunyt vagy a cselekvőképtelenné vált tagot (kivéve a kizárólag életkor miatti cselekvőképtelenséget), avagy a pártoló jogi személy/jogi személyiség nélküli szervezet-tagot az Egyesület tagnyilvántartásából törli.

Az Egyesület tagja, az Egyesület vezető tisztségviselője (Elnökségi tagja) és Felügyelő szervi tagja kérheti a bíróságtól a tagok és az Egyesület szervei (Közgyűlés, Elnökség, Felügyelő szerv, Csörgőlabda-Szakosztály) által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított 30 napon belül lehet keresetet indítani az Egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna.

A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.