vissza a főoldalra
Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete

Alapszabályban rögzített céljaink

Az Egyesület célja

 1. valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő gyakorlásának elősegítése, védelme és biztosítása minden vak, aliglátó és gyengénlátó (a továbbiakban együtt: látássérült) személy számára, és a velük született méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása;
 2. a látássérült személyekre vonatkozó jogszabályok végrehajtásának megyei szintű elősegítése; az Egyesület tagjainak társadalmi összefogása; egyéni és kollektív érdekvédelmük ellátása, érdekeik kifejezése és érvényesítése; habilitációjuk és rehabilitációjuk előmozdítása.

E célok megvalósítása érdekében – figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény követelményeit, – az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 2.) - 20.) bekezdés, amelyeket az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan lát el: 21.) bekezdés.

Az Egyesület közhasznú tevékenységei:

 • Keresi és feltárja azokat a lehetőségeket, feltételeket és eszközöket, amelyek a látássérült emberek számára a látássérülésből eredő hátrányok leküzdését, a társadalomba való minél teljesebb integrálódásukat szolgálják. Információs és tanácsadói szolgálatot létesít, annak érdekében, hogy a felmerülő igényeket az Egyesület koordinálni tudja.
 • Megyei szinten véleményt nyilvánít, előterjesztést tesz a látássérült személyeket érintő ügyekben az állami és társadalmi szerveknél, közreműködik a látássérült embereket érintő rendelkezések kidolgozásában, végrehajtásában.
 • Együttműködik az állami és társadalmi szervezetekkel, a különböző felekezetek karitatív szolgálataival, más fogyatékossággal élő személyek érdekképviseleti szervezeteivel, a látássérült emberekről gondoskodó intézményekkel, az őket foglalkoztató munkáltatókkal, szociális, oktatási-nevelési intézményekkel, minden a látássérülteket segíteni kész, jogi- és magánszeméllyel. Olyan információs és koordinációs tevékenységet fejt ki, amely biztosítja a rendelkezésre álló állami, és társadalmi erők minél szervezettebb és hatékonyabb felhasználását.
 • Kapcsolatot tart fenn a magyarországi látássérült szervezetekkel, és a határon túli külföldi társszervezetekkel. Tagja a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének és részt e szervezet munkájában.
 • Támogatja a látássérülés megelőzésére irányuló prevenciós tevékenységeket. Ezzel kapcsolatban információkat szolgáltat, felvilágosító kampányokat, megelőző programokat szervez.
 • Figyelemmel kíséri a látássérült gyermekek helyzetét, sajátos igényeikhez és szükségleteikhez igazodó, korai gondozását, óvodai és iskolai fejlesztését, oktatását, és szorgalmazza a tanköteles korúak megfelelő helyen történő beiskolázását; körükben gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységet fejt ki.
 • Előmozdítja a felnőtt korban látásukat vesztett személyek Braille-írás-olvasás oktatását, szervezi és elősegíti a működési területén élő látássérültek elemi rehabilitációját, segíti életviteli nehézségeik leküzdését, önálló életvitelük megteremtését, ezzel összefüggésben különböző szolgáltatásokat nyújt.
 • Segítséget nyújt a látássérült személyek pozitív énképének kialakításban; önértékelésük, önbecsülésük növelésében, a bennük rejlő képességeik minél szélesebb körű kibontakoztatásában. E feladatokkal összefüggésben számukra különböző programokat, képzéseket és szolgáltatásokat nyújt.
  Segíti a látássérült emberek továbbtanulását, és a részükre munkalehetőséget biztosító képzéseket. Küzd azért, hogy a munkát vállaló vagy munkára váró látássérült személyek képességüknek és végzettségüknek megfelelő munkakörben dolgozhassanak.
 • Keresi az új munkalehetőségeket és foglalkoztatási területeket, a megszerezhető szakmák kapcsán szakmai tanfolyamokat szervezhet, továbbá munkaerő-közvetítést végezhet, egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújthat.
 • Részt vesz a megváltozott munkaképességű személyek, különösen a látássérült munkavállalók foglalkoztatásában.
  Információkat nyújt és közreműködik a látássérült személyek életvitelét könnyítő segédeszközök forgalmazásában.
 • A látássérült személyek biztonságos közlekedése, valamint az info-kommunikációs akadálymentesség megvalósítása érdekében együttműködik a különböző állami és társadalmi szervekkel, az érintett szolgáltatókkal, hogy minél szélesebb körben megvalósuljon az egyenlő esélyű hozzáférés. A látássérültek esélyegyenlőségének érdekében tanácsot ad gazdálkodó szervezetek, intézmények, önkormányzatok stb. részére, a tájékoztatáshoz szükséges speciális írások (Braille, Moon) megfelelő alkalmazására, és az intézmények, közterületek akadálymentesítésének megfelelő végrehajtására.
 • A látássérült embereket érintő ügyekben eljárást kezdeményezhet bíróságok és egyéb hatóságok előtt, illetve szükség esetén ott képviseli őket. Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál kérelmet terjeszthet elő közérdekű igényérvényesítőként a látássérült embereket érintő hátrányos megkülönböztetésnek minősülő esetekben. Bíróságok előtt, jogszabály irányadó rendelkezései alapján, közérdekű keresetet indíthat, illetőleg közigazgatási eljárásban ügyfélként léphet fel.
 • A látássérült személyek kulturális igényeinek kielégítése érdekében tanfolyamokat, ismeretterjesztő előadásokat, kulturális rendezvényeket szervez.
 • Támogatja a látássérült személyek tömeg- és versenysportját, elősegíti új sportágak bevezetését.
 • Elősegíti a látássérült személyek minél szélesebb körű és színvonalas üdültetését.
 • Előadásokat, képzéseket, programokat szervez, tájékoztatókat, tanulmányokat, ismeretterjesztő kiadványokat ad ki, amely által információt szolgáltat a látássérült személyeknek adható segítség formáiról, módjairól. Kiállításokat, szemléletformáló programokat szervez a látássérült emberek életéről, munkakörülményeiről és társadalmilag hasznos tevékenységéről, hogy ezáltal is előmozdítsa a látássérült személyek társadalmi integrációját. Ezen célok érdekében igénybe veszi a tömegkommunikációs eszközöket.
 • sporttevékenység Csörgőlabda-Szakosztály működtetése útján.
 • Az Egyesület közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. E tevékenységeket közvetve és közvetlenül is végezheti.

Az Egyesület közfeladatai:

 • A látássérültek foglalkoztatásának elősegítése. (A Foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 6. § és 16. § szerint;)
 • Leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelme. (Az alapvető jogok Biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 1. § (2) bekezdésének d) pontja szerint;)
 • Gondoskodás a fogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítéséről, a fogyatékos személyek hátrányait kompenzáló intézményrendszer működtetéséről. (A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Továbbiakban Fot.) 2. § (5) bekezdése szerint;)
 • A rehabilitáció folyamatában közreműködő szervezetekkel, személyekkel való együttműködés, a rehabilitációs tevékenységük figyelemmel kísérése. (A Fot 21. § c) pontja szerint;)
 • A szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében. (A Fot 21. § g) pontja szerint;)
 • A tudatosság növelése. (A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény (Továbbiakban ENSZ Egyezmény) 8. cikk szerint;)
 • A habilitációhoz és rehabilitációhoz kapcsolódó, a fogyatékossággal élő személyek számára tervezett támogató-segítő eszközök és technológiák elérhetőségének, ismeretnek és használatának támogatása. (Az ENSZ Egyezmény 26. cikk 3. pontja szerint;)
 • Annak biztosítása, hogy a látássérültséggel élő személyek hozzáférhető formában jussanak hozzá a kulturális anyagokhoz. (Az ENSZ Egyezmény 30. cikk 1. a) pontja szerint;)
 • Valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő gyakorlásának előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi fogyatékossággal élő személy számára, és a velük született méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása. (Az ENSZ Egyezmény 1. cikk szerint;)
 • Hozzáférhető információkat biztosít a fogyatékossággal élő személyek számára a közlekedést segítő eszközökről, a készülékekről és segédeszközökről, ideértve az új technológiákat, csakúgy, mint a segítségnyújtás, támogató szolgáltatások és szolgálatok más formáiról. (Az ENSZ Egyezmény 4. cikk 1. h) pontja szerint;)
 • Hozzáférhetőség. (Az ENSZ Egyezmény 9. cikk szerint;)
 • lA fogyatékossággal élő személyeknek a minőségi mobilitási támogatásokhoz, eszközökhöz, segítő technológiákhoz, valamint a személyes segítségnyújtás különböző formáihoz és a közvetítőkhöz való hozzáférésének megkönnyítése, beleértve azok elérhető áron történő rendelkezésre bocsátását. (Az ENSZ Egyezmény 20. cikk b) pontja szerint;)
 • Az információhoz való hozzáférés. (Az ENSZ Egyezmény 21. cikk szerint;)
 • Elősegíti a Braille-írás, az alternatív írásmódok, az alternatív és augmentatív módok, a kommunikáció, a tájékozódás és a közlekedés formáinak és eszközeinek elsajátítását, valamint a kortársi támogatást és mentorálást. (Az ENSZ Egyezmény 24. cikk 3. a) pontja szerint.)
 • a fogyatékosok sportjának – így az Egyesület célcsoportjához különösen is köthető, speciális csörgőlabda sportág – támogatása, a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 49.§. c.) – e.) pontjai, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1 bekezdés) 15. pontja szerint.

 

  • Az Egyesület a közhasznú tevékenysége és a közfeladatai ellátása érdekében a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően közérdekű önkéntes tevékenységet szervezhet, továbbá ilyen tevékenység keretében önkénteseket fogadhat, és önkéntes tevékenység kedvezményezettje lehet.
  • Meghívás vagy pályázat, illetve saját kezdeményezése alapján részt vehet új ellátási formák modellkísérleteiben.
  • Segédeszközöket adományozhat, kölcsönözhet, egyéb természetbeni támogatást nyújthat tagjai számára, a látássérültek társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. 25. Esetenként pénzbeli vagy természetbeni adományban részesítheti a szociálisan erre rászoruló látássérült tagokat.
  • Az Egyesület következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok érdekével összhangban való végrehajtására, a célokat közhasznú tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgálja.
  • Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az Egyesület által működtetett honlapon (www.vgykeme.hu), az Egyesület faliújságján, valamint a tagok részére küldött körlevélben teszi közzé.
  • Az Egyesület jelen Alapszabályában is kinyilvánítja, hogy segíti, hogy a látássérültekkel foglalkozó állami és önkormányzati intézmények, civil szervezetek és alapítványok országos érdekképviseleti szövetségbe tömörüljenek és ahhoz maga is csatlakozik.
  • Az Egyesületi célok és feladatok minél hatékonyabb megvalósítása érdekében a tagok önkéntes kezdeményezésére az Egyesületen belül tagozatok, szakosztályok, kistérségi körzeti csoportok, klubok hozhatók létre. A működés feltételeit az Alapszabály tartalmazza Az Stv. 17.§. (2) bekezdésben foglaltak szerint a szakosztályát, illetve más szervezeti egységét Alapszabályában foglalt felhatalmazás alapján közgyűlési határozattal jogi személlyé nyilváníthatja.
  • Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
  • Ha jogszabály előírja, vagy gazdasági, illetve szolidaritási szempontok szükségessé teszik, illetőleg, ha az Egyesületet erre szerződés kötelezi, közhasznú szolgáltatásait az Egyesület működési területén élő nem tag látássérültek számára is biztosítja, továbbá a látássérültek mellett közhasznú szolgáltatásait működési területén élő más fogyatékos személyek részére is hozzáférhetővé teszi.
  • Az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat kérelemre lehet igénybe venni. A beérkezett kérelmeket az Egyesület Elnöksége összesíti és rangsorolja aszerint, hogy azok teljesítése mennyiben szolgálja az Egyesület célkitűzéseit. A kérelmezők az Elnökség által kialakított sorrend szerint, a felhasználható vagyon és a rendelkezésre álló dologi eszközök mértékétől függő mennyiségben juthatnak hozzá az igényelt szolgáltatásokhoz. 33. Az Egyesület egyes szolgáltatásainak igénybevételére jogosult pályázatot kiírni. A pályázati kiírásokat az Egyesület által működtetett honlapon (www.vgykeme.hu), az Egyesület faliújságján, valamint a tagok részére küldött körlevélben teszi közzé. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell, hogy a megpályázott szolgáltatások igénybevételére benyújtott pályázatok elbírálásánál az Elnökség milyen szempontok alapján hoz döntést. A pályázat eredményéről a pályázókat a meghirdetett módon és névre szóló levélben kell értesíteni.

 

Vissza az előző oldalra >>